สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านห้วยหลาว
0
2 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
0
3 บ้านหนองบัวแดง
0
4 บ้านหนองแสง
0
5 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
0
6 บ้านหัวช้าง
0
7 บ้านห้วยทราย
0
8 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
0
9 บ้านปอพานหนองโน
0
10 บ้านหนองสระ
0
11 บ้านเหล่าค้อ
0
12 บ้านโนนแร่
0
13 บ้านปลาขาว
0
14 บ้านตำแยโนนยาง
0
15 บ้านป่าตองหนองงู
0
16 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
0
17 บ้านโคกมนโนนทอง
0
18 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
8
19 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
0
20 บ้านโพนทราย
0
21 บ้านเหล่ากว้าง
6
22 ชุมชนบ้านสำโรง
0
23 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
0
24 บ้านป่าแดง
0
25 บ้านอีโต้
0
26 บ้านหนองแดง
0
27 หนองกุงวิทยา
0
28 บ้านวังหินโนนสว่าง
0
29 บ้านหนองแดงสหมิตร
0
30 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
0
31 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
0
32 บ้านหนองโพธิ์
0
33 บ้านคึมบง
0
34 บ้านหนองบึง
0
35 บ้านกุดน้ำใส
0
36 บ้านหนองเม็ก
0
37 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
1
38 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
0
39 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
0
40 บ้านหนองปอ
0
41 บ้านตลาดม่วง
0
42 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
0
43 บ้านหัวสระ
0
44 บ้านหัวหมู
0
45 บ้านหนองสนมดอนติ้ว
0
46 บ้านหนองผือ
0
47 ชุมชนนาสีนวล
0
48 บ้านเหล่าน้อย
0
49 บ้านเตาบ่า
0
50 บ้านน้ำสร้างหนองบะ
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 221 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next