สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
0
2 บ้านแคนสามัคคี
8
3 ธรรมจารีนิวาส
0
4 บ้านหนองพานแยบัวห้าว
0
5 บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
0
6 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
0
7 บ้านหนองจิกโคกสูง
0
8 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
0
9 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
2
10 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
0
11 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
0
12 สหสามัคคีวิทยา
0
13 บ้านป่ายาง
0
14 บ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี
0
15 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
0
16 บ้านโนนรัง
8
17 บ้านค้อ
0
18 อนุบาลร้อยเอ็ด
0
19 เมืองร้อยเอ็ด
0
20 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
0
21 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
0
22 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
0
23 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
0
24 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
0
25 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
0
26 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
0
27 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
0
28 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
0
29 บ้านแมตวิทยาคาร
0
30 โสภโณประชาสรรค์
0
31 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
0
32 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
0
33 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
0
34 ชุมชนบ้านสีแก้ว
0
35 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
0
36 บ้านหนองตาไก้หนองตุ
0
37 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
0
38 บ้านดงสวอง
0
39 บ้านเปลือยสีแก้ว
0
40 บ้านซ้งวิทยาคม
0
41 บ้านเล้าวิทยาคาร
0
42 บ้านหนองแวง
0
43 บ้านแวงวิทยา
0
44 บ้านหนองยูง
0
45 บ้านขี้เหล็ก
0
46 บ้านโนนแท่น
1
47 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
0
48 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
0
49 บ้านหนองผักแว่น
0
50 บ้านแดงโนนสว่าง
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 230 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next