สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านดอนม่วย
0
2 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
8
3 บ้านช้างมิ่ง
8
4 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
8
5 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
0
6 บ้านตาลเลียน
0
7 บ้านเชิงชุม
8
8 บ้านโนนพอก
8
9 บ้านกุดน้ำขุ่น
8
10 บ้านนาขามผดุงวิทยา
8
11 บ้านถ่อน
8
12 บ้านห้วยบุ่นนาทัน
8
13 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
7
14 บ้านนาเลา
0
15 บ้านอูนดง
0
16 บ้านนาใน
0
17 บ้านผักคำภู
0
18 บ้านโนนเรือตอเรือ
0
19 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
8
20 บ้านกลางหนองดินดำ
8
21 บ้านนาสาวนาน
1
22 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
0
23 บ้านภูเพ็ก
8
24 บ้านบะฮี
8
25 บ้านท่าสองคอน
8
26 บ้านนาตากาง
0
27 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
0
28 บ้านบะหัวเมย
8
29 อนุบาลพรรณานิคม
8
30 วัดสุทธิมงคล
0
31 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
0
32 บ้านบะทองนาหัวช้าง
8
33 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
8
34 ชุมชนบดมาดพอกน้อย
8
35 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
8
36 บ้านสมสะอาด
8
37 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
0
38 บ้านสูงเนินสามัคคี
13
39 บ้านทิดไทย
0
40 บ้านคำแหว
8
41 บ้านไร่บ้านไฮ่
1
42 บ้านคำข่า
0
43 บ้านโนนอุดม
8
44 บ้านโคก
0
45 บ้านเสาขวัญกุดก้อม
0
46 บ้านหินแตก
8
47 บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
8
48 บ้านบึง
8
49 บ้านหนองหวาย
8
50 บ้านเปือย
0

1 2 3 4 5 6 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 258 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 Next