สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านถ้ำ
0
2 บ้านเชียงดาว
0
3 บ้านทุ่งหลุก
0
4 บ้านปางแดง
0
5 บ้านทุ่งละคร
0
6 บ้านดอน
0
7 ชุมชนบ้านวังจ๊อม
0
8 บ้านห้วยทรายขาว
0
9 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
0
10 บ้านแม่กอนใน
0
11 บ้านทุ่งข้าวพวง
0
12 บ้านออน
0
13 บ้านปางเฟือง
0
14 บ้านแม่ป๋าม
0
15 บ้านปางมะเยา
0
16 มิตรมวลชนเชียงใหม่
8
17 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
0
18 บ้านเมืองคอง
0
19 บ้านวังมะริว
0
20 บ้านหนองบัว
0
21 ดอยสามหมื่น
0
22 ชุมชนบ้านเมืองงาย
0
23 บ้านใหม่
8
24 บ้านเมืองนะ
0
25 บ้านอรุโณทัย
0
26 แกน้อยศึกษา
0
27 บ้านหนองเขียว
0
28 โครงการหลวงแกน้อย
0
29 บ้านรินหลวง
8
30 บ้านนาหวาย
0
31 เบญจม 2 บ้านน้ำรู
0
32 บ้านแม่แมะ
0
33 บ้านสันป่าเกี๊ยะ
0
34 บ้านป่าบง
0
35 วัดจอมคีรี
0
36 บ้านแม่นะ
0
37 บ้านสบคาบ
0
38 บ้านแม่อ้อใน
0
39 วัดปางมะโอ
0
40 บ้านต้นผึ้ง
0
41 บ้านหัวฝาย
10
42 บ้านป่าบง
0
43 บ้านโป่งน้ำร้อน
0
44 บ้านหัวนา
0
45 บ้านม่วงชุม
0
46 บ้านลาน
0
47 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา
0
48 บ้านห้วยหมากเลี่ยม
0
49 บ้านขอบด้ง
0
50 บ้านม่อนปิ่น
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 156 แห่ง
 
1 2 3 4 Next