สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดช่างกระดาษ
0
2 บ้านแม่กุ้งหลวง
0
3 วัดรัตนาราม
0
4 บ้านหัวริน
0
5 วัดน้ำบ่อหลวง
0
6 วัดศรีอุดม
0
7 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
0
8 วัดท่ากาน
0
9 วัดสามหลัง
0
10 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
0
11 บ้านเปียง
0
12 บ้านร่องน้ำ
0
13 วัดดงป่างิ้ว
0
14 บ้านม่วงพี่น้อง
0
15 วัดโรงวัว
0
16 วัดกู่คำ
0
17 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
0
18 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
0
19 วัดอุเม็ง
0
20 บ้านห้วยส้ม
1
21 วัดขุนคง
0
22 บ้านท่าขุนคง
0
23 บ้านแสนตอ
0
24 บ้านน้ำแพร่
0
25 บ้านปง
8
26 วัดคีรีเขต
0
27 วัดประชาเกษม
0
28 วัดช่างคำ
0
29 วัดจอมทอง
0
30 บ้านไร่
0
31 บ้านท้าวบุญเรือง
1
32 บ้านวังศรี
0
33 บ้านป่าตาล
0
34 บ้านสันผักหวาน
0
35 บ้านสันทราย
0
36 บ้านสันป่าสัก
0
37 บ้านตองกาย
8
38 บ้านฟ่อน
0
39 วัดพระเจ้าเหลื้อม
0
40 บ้านทรายมูล
0
41 บ้านดง
0
42 วัดศรีล้อม
1
43 วัดศรีสว่าง
0
44 บ้านปากเหมือง
0
45 วัดพญาชมภู
0
46 วัดท่าต้นกวาว
0
47 วัดแม่สะลาบ
0
48 วัดนันทาราม
0
49 วัดบวกครกเหนือ
0
50 ชุมชนวัดศรีคำชมภู
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 93 แห่ง
 
1 2 Next