สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านนาคอเรือ
0
2 บ้านเด่นวิทยา
0
3 บ้านแม่งูด
8
4 บ้านตีนตก
0
5 แม่โถวิทยาคม
0
6 บ้านแม่อมลอง
0
7 บ้านดอกแดง
0
8 บ้านกองลอย
0
9 บ้านทุ่ง
0
10 โรงเรียนบ้านบ่อสลี
0
11 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน
0
12 บ้านบ่อหลวง
0
13 บ้านวังกอง
0
14 บ้านขุน
0
15 บ้านนาฟ่อน
0
16 บ้านแม่ลาย
0
17 บ้านกิ่วลม
0
18 บ้านแม่สะนาม
0
19 บ้านแม่ลายเหนือ
0
20 บ้านพุย
0
21 บ้านเตียนอาง
0
22 บ้านตาลใต้
0
23 บ้านตาลเหนือ
0
24 บ้านทุ่งโป่ง
0
25 บ้านผาแตน
0
26 บ้านโค้งงาม
0
27 บ้านดอยคำ
0
28 บ้านแม่ลอง
0
29 ชุมชนบ้านท่าข้าม
0
30 บ้านหางดง
0
31 ชุมชนบ้านแม่ทัง
0
32 บ้านกองหิน
0
33 บ้านวังลุง
0
34 บ้านแควมะกอก
0
35 บ้านดงดำ
0
36 บ้านสันติสุข
0
37 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง
0
38 บ้านถิ่นสำราญ
2
39 บ้านผาจุก
0
40 บ้านไร่
0
41 ชุมชนบ้านดอยเต่า
0
42 บ้านฉิมพลี
0
43 บ้านวังหลวง
0
44 บ้านแปลง 5
0
45 ศูนย์อพยพแปลง 8
0
46 บ้านหนองบัวคำ
0
47 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
0
48 บ้านโท้งวิทยา
0
49 บ้านหนองผักบุ้ง
0
50 บ้านบงตัน
8

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100 แห่ง
 
1 2 Next