สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 อนุบาลแจ้ห่ม
0
2 บ้านสบฟ้า
0
3 บ้านม่วงงาม
0
4 บ้านฮ่องลี่
0
5 บ้านหนองนาว
0
6 บ้านทุ่งผึ้ง
0
7 บ้านหัวฝาย
0
8 แจ้คอนวิทยา
0
9 บ้านทุ่งฮ้าง
0
10 บ้านช่อฟ้า
0
11 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
0
12 ชุมชนบ้านสา
0
13 บ้านแป้น
2
14 บ้านสาแพะ
0
15 บ้านแม่ตา
0
16 บ้านแม่ตาใน
0
17 บ้านปงดอน
0
18 บ้านไฮ
0
19 บ้านเปียงใจ
0
20 บ้านเลาสู
0
21 ไผ่งามวิทยา
0
22 บ้านนางาม
0
23 บ้านแม่เบิน
0
24 บ้านนาไหม้
0
25 ผาช่อวิทยา
0
26 บ้านใหม่สามัคคี
0
27 บ้านศรีบุญเรือง
0
28 บ้านหนองกอก
0
29 บ้านแม่สุก
0
30 ทุ่งคาวิทยา
0
31 บ้านปงคอบ
0
32 บ้านสวนดอกคำ
0
33 บ้านสันมะเกลือ
0
34 บ้านใหม่เหล่ายาว
0
35 บ้านใหม่ผ้าขาว
0
36 ทุ่งฮั้ววิทยา
0
37 บ้านทุ่งปี้
0
38 บ้านวังมน
0
39 บ้านแม่ม่า
0
40 บ้านดอนแก้ว
0
41 บ้านวังใหม่
0
42 บ้านทุ่งฝูง
0
43 ร่องเคาะวิทยา
0
44 บ้านแม่หีด
0
45 วังแก้ววิทยา
1
46 บ้านแม่สุขใน
0
47 บ้านป่าแขม
0
48 บ้านหัวทุ่ง
0
49 บ้านแม่สุขวังเหนือ
0
50 บ้านวังโป่ง
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 94 แห่ง
 
1 2 Next