สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
0
2 บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
8
3 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
8
4 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
0
5 วัดต้นไคร้
0
6 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
7
7 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
0
8 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
0
9 รัฐราษฎร์บำรุง
8
10 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
8
11 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
8
12 อนุบาลแพร่
0
13 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
8
14 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
8
15 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
0
16 บ้านในเวียง
8
17 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
8
18 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
8
19 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
8
20 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
8
21 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
8
22 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
8
23 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
0
24 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
0
25 บ้านสันป่าสัก
0
26 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
8
27 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
8
28 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
8
29 บ้านร่องฟอง
0
30 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
8
31 บ้านปากห้วย
0
32 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
0
33 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
8
34 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
8
35 บ้านแม่แคม
8
36 บ้านนาคูหา
8
37 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
8
38 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
8
39 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
8
40 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
8
41 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
8
42 บ้านกาซ้อง
0
43 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
8
44 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
0
45 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
8
46 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
0
47 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
0
48 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
8
49 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
8
50 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 118 แห่ง
 
1 2 3 Next