สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านนาผา
8
2 บ้านน้ำครกใหม่
5
3 บ้านธงหลวง
8
4 บ้านไชยสถาน
8
5 บ้านศรีเกิด
8
6 ชุมชนบ้านดู่ใต้
8
7 บ้านถืมตอง
8
8 บ้านซาวหลวง
8
9 บ้านนวราษฎร์
8
10 บ้านนาซาว
8
11 ดอนสะไมย์วิทยา
8
12 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
8
13 ราชานุบาล
8
14 บ้านวังหมอ
8
15 บ้านสะละภูเวียง
8
16 บ้านสันติภาพ
8
17 บ้านทรายทอง
8
18 บ้านน้ำงาว
8
19 บ้านผาขวาง
8
20 บ้านผาตูบ
6
21 บ้านผาสิงห์
8
22 บ้านศรีนาป่าน
8
23 บ้านห้วยมอญ
0
24 บ้านเรือง
8
25 บ้านดอนเฟือง
8
26 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
8
27 บ้านบ่อสวก
8
28 บ้านป่าคา
8
29 บ้านต้าม
8
30 บ้านเชียงยืน
8
31 บ้านน้ำโค้ง
8
32 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
0
33 บ้านสะเนียน
8
34 บ้านสองแคว
8
35 บ้านปางเป๋ย
0
36 บ้านกาใส
8
37 บ้านวังตาว
8
38 บ้านห้วยปุก
8
39 บ้านห้วยเฮือ
8
40 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
8
41 บ้านห้วยละเบ้ายา
8
42 บ้านน้ำปาย
8
43 บ้านป่าสัก
8
44 บ้านน้ำปูน
8
45 บ้านน้ำพาง
8
46 มิตรมวลชน 3
8
47 บ้านร่มเกล้า
8
48 บ้านน้ำตวง
8
49 บ้านตอง
8
50 บ้านก้อ
8

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 186 แห่ง
 
1 2 3 4 Next