สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านโป่งเกลือ
0
2 บ้านโป่งช้าง
0
3 ดอยลานพิทยา
0
4 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
0
5 บ้านจำหวาย
0
6 บ้านจำบอน
0
7 บ้านผาเสริฐ
0
8 บ้านโป่งนาคำ
0
9 บ้านดอยฮาง
0
10 บ้านโป่งน้ำร้อน
0
11 บ้านท่าสาย
0
12 บ้านหัวดอย
1
13 ห้วยพลูพิทยา
0
14 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
0
15 บ้านถ้ำผาตอง
0
16 บ้านบ่อทอง
0
17 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
0
18 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
0
19 บ้านนางแลใน
0
20 บ้านนางแล
0
21 บ้านสันต้นขาม
0
22 บ้านโป่งพระบาท
1
23 บ้านโป่งน้ำตก
0
24 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
0
25 บ้านขัวแคร่
0
26 บ้านป่าสักไก่
0
27 บ้านริมลาว
0
28 บ้านป่าอ้อดอนชัย
0
29 บ้านห้วยทราย
0
30 บ้านปุยคำ
0
31 บ้านสันกลาง
0
32 บ้านหนองหม้อ
0
33 บ้านแม่กรณ์
0
34 บ้านปางริมกรณ์
0
35 บ้านปางคึก
8
36 บ้านปางลาว
0
37 บ้านเวียงกลาง
0
38 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
1
39 ห้วยเจริญวิทยา
0
40 บ้านหนองบัวแดง
0
41 บ้านโล๊ะป่าห้า
0
42 บ้านห้วยทรายขาว
0
43 บ้านรวมมิตร
0
44 ผาขวางวิทยา
0
45 แม่ยาววิทยา
0
46 บ้านทุ่งหลวง
0
47 บ้านห้วยขม
0
48 อนุบาลหัวฝาย
0
49 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
0
50 บ้านป่ายางมน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 105 แห่ง
 
1 2 3 Next