สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เจริญเมืองวิทยา
0
2 บ้านเจริญเมือง
0
3 บ้านป่าตึง
0
4 บ้านป่าบง
0
5 บ้านสิบสอง
0
6 บ้านจำคาวตอง
0
7 สันหนองควาย
2
8 ร่องธารวิทยา
0
9 บ้านโป่งแดง
0
10 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
0
11 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
0
12 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
0
13 บ้านศาลา
0
14 บ้านปางเกาะทราย
0
15 ริมวัง ๑
0
16 ริมวัง ๒
0
17 บ้านม่วงคำ
0
18 บ้านฝั่งตื้น
0
19 บ้านหนองบัว
0
20 บ้านป่าส้าน
0
21 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
0
22 พานพสกสวัสดิ์
8
23 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
3
24 โป่งทะลายใหม่เจริญ
0
25 แม่อ้อประชารัฐ
0
26 บ้านแม่อ้อนอก
0
27 เวียงห้าววิทยา
8
28 สันกลางวิทยา
0
29 บ้านถ้ำ
0
30 บ้านป่าต้าก
0
31 บ้านเหมืองง่า
2
32 บ้านสันติวัน
0
33 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
0
34 บ้านสันต้นดู่
0
35 บ้านกล้วย
8
36 บ้านป่าแดงงาม
0
37 ป่าแดงวิทยา
0
38 ป่าแงะวิทยา
0
39 บ้านสักพัฒนา
2
40 บ้านแม่พุง
0
41 โรงช้างวิทยา
0
42 บ้านโป่ง
0
43 ศรีโพธิ์เงินวิทยา
0
44 บ้านวังวิทยา
0
45 ชุมชนบ้านสันมะค่า
1
46 บ้านป่าตึงงาม
0
47 บ้านร้องบง
0
48 เจดีย์หลวงพิทยา
0
49 บ้านห้วยหมอเฒ่า
0
50 บ้านสันก้างปลา
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 147 แห่ง
 
1 2 3 Next