สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านศรีลานนา
0
2 บ้านหลวง
0
3 บ้านครึ่ง
0
4 บ้านครึ่งใต้
0
5 บ้านส้าน
0
6 บ้านตองม่วงชุม
0
7 บ้านบุญเรือง
0
8 บ้านต้นปล้องแดนเมือง
8
9 บ้านเมืองกาญจน์
0
10 บ้านสองพี่น้อง
0
11 ริมโขงวิทยา
0
12 บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)
0
13 อนุบาลเชียงของ
0
14 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
0
15 บ้านทุ่งนาน้อย
0
16 บ้านดอนมหาวัน
0
17 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
0
18 บ้านปากอิง
6
19 บ้านหวาย
0
20 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
0
21 บ้านลุงท่าเจริญ
0
22 บ้านทุ่งซางดงหลวง
0
23 บ้านเขียะ
0
24 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
0
25 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
0
26 บ้านทุ่งอ่าง
0
27 บ้านน้ำม้า
0
28 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
8
29 บ้านแก่นวิทยา
0
30 บ้านเกี๋ยง
8
31 บ้านห้วยซ้อ
0
32 บ้านเวียงหมอก
0
33 ศรีสว่าง
0
34 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
0
35 บ้านงิ้วใหม่
0
36 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
0
37 บ้านตุ้มเหนือ
0
38 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
0
39 บ้านขอนซุง
0
40 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
0
41 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
0
42 บ้านก๊อ
0
43 บ้านขุนห้วยไคร้
0
44 เพียงหลวง 16
0
45 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า
0
46 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
0
47 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
0
48 บ้านรักแผ่นดิน
0
49 บ้านแผ่นดินทอง
0
50 บ้านราษฏร์ภักดี
1

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 135 แห่ง
 
1 2 3 Next