สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนบ้านปางหมู
0
2 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
1
3 บ้านทุ่งกองมู
0
4 บ้านสบสอย
0
5 บ้านในสอย
0
6 บ้านไม้สะเป่
0
7 บ้านสบป่อง
0
8 บ้านใหม่
0
9 บ้านท่าโป่งแดง
0
10 บ้านห้วยเดื่อ
0
11 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
0
12 บ้านห้วยโป่งกาน
0
13 บ้านน้ำเพียงดิน
0
14 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
0
15 บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
0
16 ชุมชนบ้านผาบ่อง
0
17 อนุบาลแม่ฮ่องสอน
2
18 บ้านน้ำส่อม
1
19 บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
0
20 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
0
21 บ้านห้วยมะเขือส้ม
0
22 บ้านห้วยขาน
0
23 บ้านนาป่าแปก
0
24 บ้านรักไทย
0
25 บ้านห้วยโป่งอ่อน
0
26 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
0
27 บ้านแม่สะงา
0
28 บ้านหนองขาวกลาง
0
29 บ้านห้วยปมฝาด
0
30 บ้านห้วยปูลิง
0
31 บ้านห้วยปูเลย
0
32 บ้านห้วยตอง
0
33 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
0
34 บ้านห้วยโป่ง
0
35 บ้านยอดดอยวิทยา
1
36 บ้านกลาง
0
37 บ้านแก่นฟ้า
0
38 บ้านป่าลาน
0
39 บ้านห้วยช่างคำ
0
40 เสรีวิทยา
8
41 บ้านไม้ซางหนาม
0
42 บ้านแม่จ๋า
0
43 บ้านหนองเขียว
0
44 บ้านห้วยผา
0
45 ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
0
46 บ้านนาปลาจาด
0
47 บ้านห้วยผึ้ง
0
48 บ้านคาหาน
0
49 ขุนยวม
0
50 อนุบาลขุนยวม
2

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 134 แห่ง
 
1 2 3 Next