สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเกาะเทโพ
0
2 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)
0
3 วัดหนองตางู
0
4 บ้านท่าซุง
0
5 บ้านดงยางใต้
0
6 บ้านภูมิธรรม
0
7 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)
0
8 วัดสังกัสรัตนคีรี
0
9 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
0
10 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)
0
11 วัดตานาด
0
12 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
0
13 วัดอุโปสถาราม
0
14 วัดจักษา
0
15 วัดหนองแก
0
16 อนุบาลวัดหนองเต่า
0
17 บ้านหนองโพธิ์
0
18 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)
0
19 วัดเนื้อร้อน
0
20 วัดหาดทนง
0
21 วัดสะพานหิน
0
22 อนุบาลเมืองอุทัยธานี
0
23 ชุมชนบ้านโคกหม้อ
0
24 บ้านโป่งเก้ง
0
25 บ้านวังเตย
0
26 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี
0
27 บ้านหนองไผ่
0
28 วัดเขาปฐวี
0
29 วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง)
0
30 บ้านสวนขวัญ
2
31 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
0
32 วัดทุ่งนาไทย
0
33 บ้านคอดยาง
0
34 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
0
35 บ้านหนองแห้ว
0
36 บ้านหนองหญ้าปล้อง
0
37 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)
0
38 วัดวังสาริกา
0
39 วัดดงพิกุล
0
40 บ้านหนองเมน
8
41 วัดหนองสระ
0
42 บ้านท่าดาน
7
43 วัดดอนหวาย
0
44 บ้านบ่อยาง
8
45 บ้านหนองตะเคียน
0
46 บ้านหนองรัก
0
47 บ้านวังเกษตร
0
48 บ้านเขาทองหลาง
0
49 บ้านทุ่งมน
0
50 บ้านหนองเข้
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 78 แห่ง
 
1 2 Next