สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
0
2 บ้านตลุกกลางทุ่ง
0
3 บ้านเนินมะลื่น
0
4 บ้านลานมะคร้อ
0
5 บ้านคลองสัก
0
6 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
0
7 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
0
8 บ้านชะลาด
0
9 บ้านลานห้วยเดื่อ
0
10 บ้านตลุกป่าตาล
0
11 บ้านโป่งแดง
0
12 บ้านหนองนกปีกกา
0
13 บ้านหนองกระทุ่ม
0
14 บ้านโพรงตะเข้
0
15 บ้านชะลาดระฆัง
0
16 บ้านมูเซอ
0
17 บ้านลานสาง
0
18 บ้านห้วยเหลือง
0
19 บ้านหนองแขม
0
20 บ้านห้วยนึ่ง
0
21 บ้านวังม่วง
0
22 บ้านหนองกระโห้
0
23 ชุมชนบ้านไม้งาม
0
24 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
0
25 บ้านลานเต็ง
0
26 บ้านหนองร่ม
0
27 บ้านวังประจบ
0
28 น้ำดิบพิทยาคม
0
29 หนองเสือพิทยาคม
0
30 บ้านสะแกเครือ
0
31 บ้านเกาะอ้ายด้วน
0
32 บ้านน้ำด้วน
0
33 ชุมชนบ้านวังหิน
0
34 บ้านท่าไม้แดง
0
35 บ้านหนองบัวใต้
0
36 บ้านคลองห้วยทราย
0
37 บ้านท่าเล่
0
38 เด่นวิทยา
8
39 วัดปากห้วยไม้งาม
8
40 บ้านหนองบัวเหนือ
0
41 ตากสินราชานุสรณ์
0
42 อนุบาลตาก
0
43 ศรีวิทยา
0
44 ชูวิชาราษฎร์
0
45 ชุมชนบ้านแม่ยะ
0
46 บ้านแม่พะยวบ
0
47 สว่างวิทยา
0
48 บ้านตากประถมวิทยา
0
49 บ้านหนองชะลาบ
0
50 วัดพระธาตุน้อย
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 111 แห่ง
 
1 2 3 Next