สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านป่าไร่
0
2 บ้านแม่ระมาดน้อย
0
3 บ้านจกปก
0
4 บ้านพะละ
0
5 บ้านขะเนจื้อ
0
6 กลาโหมราชเสนา
0
7 บ้านป่าไร่เหนือ
0
8 บ้านขุนห้วยนกแล
0
9 บ้านทุ่งมะขามป้อม
8
10 บ้านสันป่าไร่
0
11 บ้านวังผา
0
12 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
0
13 บ้านแม่จะเราสองแคว
0
14 บ้านห้วยบง
0
15 บ้านห้วยโป่ง
0
16 บ้านน้ำหอม
0
17 บ้านต้นผึ้ง
0
18 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
1
19 บ้านห้วยนกแล
0
20 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
0
21 บ้านสามหมื่น
0
22 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
0
23 ชุมชนบ้านท่าสองยาง
0
24 บ้านแม่ตื่น
0
25 บ้านทุ่งถ้ำ
8
26 บ้านแม่โพ
0
27 โรงเรียนบ้านอู่หู่
0
28 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
0
29 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
8
30 บ้านแม่วะหลวง
0
31 บ้านแม่อมกิ
0
32 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
0
33 บ้านแม่ระเมิง
0
34 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
0
35 บ้านแม่สละเหนือ
0
36 บ้านแม่ออกผารู
0
37 บ้านแม่สละ
0
38 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
0
39 บ้านห้วยนกกก
0
40 บ้านแม่อุสุวิทยา
0
41 บ้านหนองบัว
0
42 บ้านแม่พลู
0
43 บ้านปางส้าน
0
44 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
0
45 บ้านห้วยปลาหลด
0
46 บ้านธงชัย
0
47 บ้านห้วยม่วง
0
48 บ้านท่าอาจ
0
49 บ้านวังตะเคียน
0
50 บ้านแม่ตาว
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 121 แห่ง
 
1 2 3 Next