สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดยางเอน
0
2 วัดตาลเตี้ย
0
3 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
0
4 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
10
5 บ้านกล้วย
8
6 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
8
7 บ้านเพชรไฝ
8
8 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
0
9 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
0
10 บ้านเหมืองตามุก
0
11 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
8
12 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
0
13 วัดคุ้งยางใหญ่
8
14 บ้านคลองปลายนา
0
15 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
9
16 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
9
17 อนุบาลสุโขทัย
9
18 บ้านปากแคว
8
19 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
8
20 วัดปากพระ
8
21 วัดลัดทรายมูล
0
22 บ้านวังขวาก
8
23 บ้านหนองพยอม
8
24 บ้านจอมสังข์
1
25 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
0
26 วัดเชตุพน
1
27 บ้านมนต์คีรี
0
28 บ้านปากคลอง
0
29 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
0
30 บ้านวังวน
0
31 อนุบาลเมืองสุโขทัย
0
32 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
9
33 บ้านวังทองแดง
8
34 บ้านสำนัก
8
35 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
0
36 วัดหนองตาโชติ
0
37 บ้านตลิ่งชัน
8
38 บ้านวังหาด
8
39 บ้านคลองไผ่งาม
0
40 บ้านวังหิน
8
41 บ้านลานกระบือ
8
42 บ้านด่าน
8
43 บ้านวังแดด
8
44 บ้านหนองจัง
8
45 อนุบาลบ้านด่านลานหอย
4
46 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
9
47 บ้านหนองเฒ่า
0
48 บ้านวังโคนเปือย
8
49 บ้านวังไทร
0
50 บ้านปากคลองร่วม
9

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 134 แห่ง
 
1 2 3 Next