สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านห้วยสวิง
0
2 บ้านห้วยสวิงน้อย
0
3 บ้านดงน้ำเดื่อ
0
4 บ้านช้างตะลูด
0
5 บ้านซำภู
0
6 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
1
7 บ้านท่ากกแก
0
8 บ้านท่าโก
0
9 บ้านใหม่วิทยา
0
10 บ้านปากห้วยขอนแก่น
0
11 บ้านวังมล
0
12 บ้านท่าอิบุญ
0
13 บ้านดงทิพย์
0
14 บ้านบุ่ง
0
15 บ้านท่าดินแดง
0
16 บ้านน้ำก้อ
0
17 บ้านฝาย
0
18 บ้านดงขวาง
0
19 บ้านห้วยลาน
0
20 บ้านน้ำชุน
0
21 บ้านโสกเดื่อ
0
22 พ่อขุนผาเมืองรำลึก
0
23 บ้านน้ำอ้อม
0
24 บ้านกกโอ
0
25 บ้านฝายวังบอน
0
26 บ้านหนองปลา
0
27 บ้านน้ำเฮี้ย
0
28 บ้านกลาง
0
29 บ้านน้ำพุ
0
30 บ้านร่องกะถิน
0
31 บ้านป่าบง
0
32 ชุมชนบ้านติ้ว
0
33 บ้านหัวนาเลา
0
34 บ้านป่าแกเครือ
0
35 บ้านหนองขาม
0
36 บ้านไร่นางาม
0
37 บ้านโสก
0
38 บ้านส้มเลา
0
39 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
0
40 บ้านหวาย
0
41 บ้านร่องบง
0
42 บ้านหนองไผ่
0
43 บ้านบุ่งคล้า
0
44 บ้านหัวนา
0
45 บ้านปากห้วยด่าน
0
46 บ้านหนองคัน
0
47 ไทยรัฐวิทยา 25
0
48 บ้านห้วยคนทา
0
49 บ้านธารทิพย์
0
50 บ้านห้วยระหงส์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 152 แห่ง
 
1 2 3 4 Next