สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนบ้านโคกปรง
0
2 บ้านเขายางโปร่ง
0
3 บ้านซับอีลุม
0
4 บ้านซับสวัสดิ์
0
5 บ้านน้ำเดือด
0
6 บ้านซับน้อย
8
7 รัฐประชานุสรณ์
0
8 บ้านคลองทราย
0
9 บ้านฟุบสะแก
0
10 บ้านซับสมบูรณ์
8
11 บ้านโพทะเลประชาสรรค์
0
12 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
0
13 บ้านแสงมณีวิทยา
0
14 บ้านท่าโรง
0
15 บ้านนาไร่เดียว
2
16 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
0
17 บ้านทุ่งใหญ่
0
18 บ้านบุมะกรูด
8
19 บ้านมาบสมอสามัคคี
0
20 บ้านโคกสำราญ
0
21 บ้านไทรงาม
0
22 บ้านคลองบง
0
23 บ้านถ้ำมงคลชัย
0
24 บ้านน้ำร้อน
0
25 บ้านวังไผ่
0
26 บ้านหนองสะแก
8
27 บ้านหนองบัวขาว
0
28 บ้านใหม่วิไลวัลย์
8
29 บ้านหนองบัวทอง
8
30 บ้านหนองไม้สอ
0
31 บ้านบ่อรัง
0
32 บ้านหนองโป่ง
0
33 บ้านบึงกระจับ
0
34 บ้านโคกปรือ
0
35 บ้านพุขาม
0
36 บ้านโคกสง่า
0
37 บ้านหนองกระทุ่ม
0
38 บ้านหนองคล้า
0
39 ชุมชนบ้านพุเตย
0
40 บ้านตะกุดไผ่
0
41 บ้านสามัคคีพัฒนา
0
42 บ้านภูน้ำหยด
0
43 บ้านรวมทรัพย์
8
44 บ้านพรหมประชาสรรค์
0
45 บ้านพระที่นั่ง
8
46 บ้านวังลึก
0
47 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
0
48 บ้านเนินสะอาด
0
49 บ้านโคกกรวด
0
50 บ้านซับตะแบก
3

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 190 แห่ง
 
1 2 3 4 Next