สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านดอนฟักทอง
0
2 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
0
3 วัดสนามไชย
0
4 บ้านหนองสลิด
0
5 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
0
6 บ้านดอนไผ่
0
7 วัดเวฬุวนาราม
0
8 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
0
9 วัดโชติทายการาม
0
10 วัดปรกเจริญ
0
11 บ้านรางสีหมอก
0
12 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
0
13 วัดบัวงาม
0
14 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
0
15 วัดบ้านไร่
0
16 วัดชาวเหนือ
0
17 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
0
18 วัดท่าเรือ
0
19 บ้านหนองไก่แก้ว
0
20 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
0
21 วัดเนกขัมมาราม
0
22 วัดอุบลวรรณา
0
23 วัดหลักหกรัตนาราม
1
24 วัดใหม่สี่หมื่น
0
25 วัดคูหาสวรรค์
0
26 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑)
0
27 วัดหนองประทุน
0
28 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
0
29 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
0
30 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
0
31 วัดหนองกลางด่าน
0
32 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
0
33 วัดสัมมาราม
0
34 วัดเขาขลุง
0
35 บ้านดอนไม้ลาย
0
36 บ้านหนองไก่ขัน
0
37 วัดสระสี่มุม
1
38 บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)
0
39 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
0
40 บ้านห้วยยาง
0
41 วัดตาล
0
42 วัดโพธิ์บัลลังก์
10
43 วัดลำพยอม
0
44 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
0
45 ชุมชนวัดท่าผา
0
46 วัดโกสินารายน์
0
47 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)
0
48 วัดยางหัก
0
49 วัดบ้านฆ้องน้อย
0
50 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 147 แห่ง
 
1 2 3 Next