สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านวังใหญ่
0
2 บ้านพุม่วง-พุพง
0
3 บ้านหาดงิ้ว
0
4 บ้านพุเตย
0
5 อนุบาลไทรโยค
0
6 บ้านพุองกะ
0
7 พุทธวิมุติวิทยา
0
8 บ้านช่องแคบ
0
9 บ้านทุ่งก้างย่าง
0
10 บ้านแก่งประลอม
0
11 ไทรโยคใหญ่
0
12 วัดใหม่ดงสัก
4
13 บ้านท่าทุ่งนา
0
14 บ้านแก่งจอ
0
15 บ้านถ้ำดาวดึงส์
0
16 บ้านบ้องตี้
0
17 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง
0
18 บ้านเขาสามชั้น
0
19 หลุงกัง
0
20 สามัคคีธรรมานุสรณ์
0
21 บ้านหนองขอน
0
22 บ้านวังโพธิ์
0
23 บ้านลุ่มผึ้ง
0
24 บ้านแก่งระเบิด
0
25 บ้านเขาช้าง
0
26 บ้านเขาพัง
0
27 บ้านสารวัตร
0
28 บ้านวังกระแจะ
0
29 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
0
30 บ้านท่ามะเดื่อ
0
31 บ้านหินดาด
0
32 บ้านยางโทน
0
33 บ้านทุ่งเรือโกลน
0
34 บ้านหนองปลาซิว
0
35 บ้านห้วยกะทะทอง
0
36 บ้านพุปลู
0
37 บ้านท่าตาเสือ
0
38 บ้านวังสิงห์
0
39 บ้านหนองปรือ
0
40 วัดปากกิเลน
0
41 บ้านห้วยเสือ
0
42 วัดป่าถ้ำภูเตย
0
43 บ้านเกริงกระเวีย
0
44 บ้านทุ่งเสือโทน
0
45 บ้านเหมืองสองท่อ
0
46 อนุบาลทองผาภูมิ
0
47 วัดปรังกาสี
0
48 บ้านจันเดย์
0
49 บ้านเสาหงษ์
0
50 บ้านอูล่อง
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 81 แห่ง
 
1 2 Next