สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหนองหว้า
0
2 บ้านช่องด่าน
0
3 บ้านวังใหญ่
0
4 บ้านหนองเข้
0
5 บ้านเขาแดง
0
6 บ้านสามยอด
0
7 บ้านหนองเตียน
0
8 บ้านหนองโพธิ์
0
9 บ้านบึงหัวแหวน
0
10 อนุบาลบ่อพลอย
0
11 บ้านหนองย่างช้าง
0
12 บ้านท่าว้า
0
13 บ้านหนองกร่าง
0
14 บ้านหลังเขา
8
15 บ้านหนองหวาย
0
16 บ้านเสาหงส์
0
17 บ้านวังด้ง
0
18 บ้านพุพรหม
0
19 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
0
20 บ้านหนองกระทุ่ม
0
21 บ้านหนองกุ่ม
0
22 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
0
23 บ้านรางขาม
0
24 บ้านหนองรี
0
25 บ้านหนองแกใน
0
26 บ้านลําอีซู
0
27 บ้านหนองสําโรง
0
28 ชุมชนบ้านหลุมรัง
0
29 บ้านหนองหมู
0
30 ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)
0
31 บ้านยางสูง
0
32 บ้านไร่เจริญ
0
33 บ้านน้ำลาด
0
34 บ้านทุ่งกระบ่ำ
0
35 หมู่บ้านป่าไม้
0
36 ราษฎร์บํารุงธรรม
0
37 บ้านหนองหวาย
2
38 อนุบาลวัดเลาขวัญ
0
39 บ้านหนองแสลบ
0
40 บ้านพุบอน
0
41 บ้านเขานางสางหัว
0
42 บ้านหนองผือ
13
43 บ้านรางพยอม
0
44 บ้านหนองนกแก้ว
0
45 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
0
46 บ้านหนองเค็ด
0
47 บ้านหนองจั่น
0
48 บ้านหนองไก่เหลือง
0
49 บ้านหนองประดู่
0
50 บ้านน้ำโจน
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 92 แห่ง
 
1 2 Next