สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 อนุบาลเพชรบุรี
0
2 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
0
3 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)
0
4 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
0
5 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)
0
6 บ้านดอนยาง
0
7 บ้านหนองมะขาม
0
8 วัดอินทาราม
0
9 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
0
10 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
0
11 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
8
12 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
8
13 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
7
14 วัดดอนไก่เตี้ย
0
15 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
0
16 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
0
17 บ้านบ่อหวาย
0
18 บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
0
19 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
0
20 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
0
21 วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
0
22 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
0
23 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)
0
24 บ้านบ่อโพง
0
25 บ้านดอนนาลุ่ม
0
26 บ้านโตนดน้อย
0
27 บ้านบ่อขม
0
28 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
0
29 บ้านดอนยี่กรอก
0
30 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
8
31 วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
0
32 บ้านบางกุฬา
2
33 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)
0
34 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
0
35 บ้านเขาย้อย
0
36 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
0
37 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
0
38 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
0
39 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
0
40 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
0
41 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
0
42 วัดหนองส้ม
0
43 บ้านสระพัง
0
44 บ้านหนองชุมพล
0
45 บ้านหนองประดู่
0
46 ไทยรัฐวิทยา ๑๓ (บ้านพุม่วง)
0
47 วัดทรงธรรม
0
48 บ้านเนินรัก
0
49 วัดมณีเลื่อน
0
50 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 93 แห่ง
 
1 2 Next