สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑)
0
2 บ้านหุบกะพง
8
3 บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
8
4 ชาวไร่
8
5 บ้านร่องระกำ
8
6 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
17
7 บ้านดอนขุนห้วย
0
8 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
8
9 บ้านดอน
0
10 บ้านเนินทราย
8
11 บ้านบางเกตุ
8
12 บ้านบางเก่า
8
13 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
0
14 บ้านทุ่งขาม
0
15 บ้านโป่งแย้
0
16 บ้านไร่ใหม่พัฒนา
0
17 บ้านรางจิก
0
18 บ้านหนองเขื่อน
0
19 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)
8
20 บ้านดอนมะกอก
8
21 บ้านอ่างหิน
8
22 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)
0
23 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
8
24 บ้านบ่อหลวง
0
25 บ้านพุหวาย
0
26 บ้านหนองขาม
0
27 บ้านท่ามะริด
0
28 บ้านทุ่งโป่ง
0
29 บ้านโพรงเข้
0
30 บ้านยางชุม
0
31 บ้านสารเห็ด
0
32 บ้านหนองเขาอ่อน
8
33 บ้านเขากระปุก
0
34 บ้านโป่งเกตุ
0
35 หนองคอไก่
0
36 บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง)
0
37 บ้านเขาอ่างแก้ว
0
38 บ้านหนองโรง
0
39 บ้านสระพระ
8
40 บ้านหนองขานาง
8
41 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
0
42 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)
0
43 วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
0
44 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
0
45 บ้านท่าไม้รวก
0
46 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
0
47 บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
8
48 บ้านหนองเตียน
0
49 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
0
50 บ้านท่ากระเทียม
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 123 แห่ง
 
1 2 3 Next