สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดท้ายทะเล
0
2 ชุมชนวัดท่าลิพง
0
3 บ้านนา
0
4 วัดบางยิ่ว
0
5 บ้านศาลาตะเคียน
0
6 วัดทายิการาม
0
7 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196
0
8 วัดแดง
0
9 วัดพระบาท
0
10 วัดทองพูน
0
11 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
0
12 บ้านบางพระ
0
13 วัดดอนรักษา
0
14 บ้านปากเชียร
0
15 บ้านยางกาญจน์
0
16 วัดสระแก้ว
0
17 วัดคลองขยัน
0
18 วัดชัยสุวรรณ
0
19 วัดทวยเทพ
0
20 บ้านหัวปอ
0
21 วัดบางทองคำ
0
22 บ้านท่าขนาน
0
23 บ้านบางด้วน
0
24 บ้านน้ำบ่อ
0
25 บ้านเนินธัมมัง
0
26 บ้านคงคาล้อม
0
27 บ้านทุ่งขวัญแก้ว
0
28 วัดบ่อล้อ
0
29 วัดสระโพธิ์
0
30 บ้านบางปรง
0
31 บ้านดอนโตนด
0
32 วัดคงคาวดี
0
33 ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
0
34 บ้านทุ่งใหญ่
0
35 บ้านลานนา
0
36 วัดไม้เสียบ
0
37 บ้านตรอกแค
0
38 บ้านขอนหาด
0
39 บ้านใสถิน
0
40 บ้านดอนตาสังข์
0
41 วัดควนใส
0
42 บ้านทุ่งโชน
0
43 ชุมชนวัดเขาลำปะ
8
44 เขาพระทอง
0
45 บ้านทุ่งไม้ไผ่
0
46 บ้านควนหนองหงส์
0
47 บ้านควนมุด
0
48 บ้านทุ่งโป๊ะ
0
49 วัดกาโห่ใต้
0
50 ตชด.บ้านท่าข้าม
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 232 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next