สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนวัดทอนหงส์
0
2 บ้านในเขียว 1
0
3 บ้านในเขียว 2
0
4 บ้านวังลุง
0
5 วัดใหม่
0
6 บ้านชุมขลิง
0
7 วัดหลวงครู
0
8 วัดกำแพงถม
0
9 วัดโยธาธรรม
0
10 วัดนากัน
0
11 วัดท้าวโทะ
0
12 ชุมชนวัดอินทคีรี
0
13 วัดเขาขุนพนม
0
14 วัดพรหมโลก
0
15 วัดเขาปูน
0
16 บ้านคลองแคว
0
17 วัดโทเอก
9
18 วัดสากเหล็ก
0
19 วัดดอนใคร
0
20 บ้านบ่อกรูด
0
21 บ้านพังปริง
0
22 บ้านปากดวด
0
23 วัดจันพอ
0
24 วัดหญ้าปล้อง
0
25 บ้านฉาง
0
26 บ้านหน้าเขาวัด
0
27 บ้านหนองหว้า
0
28 บ้านปากเจา
0
29 วัดปลักปลา
0
30 วัดจันทาราม
0
31 บ้านสำนักม่วง
0
32 วัดป่า(ท่าขึ้น)
0
33 วัดหมาย
0
34 วัดเทวดาราม
0
35 วัดยางงาม
0
36 วัดทางขึ้น
0
37 วัดพระเลียบ
0
38 วัดประดู่หอม
0
39 ปทุมานุกูล
0
40 วัดชลธาราม
0
41 ราชประชานุเคราะห์ 8
0
42 บ้านสระบัว
0
43 บ้านท่าสูง
0
44 บ้านในถุ้ง
1
45 ท่าศาลา
1
46 ชุมชนใหม่
8
47 บ้านสะพานหัน
0
48 วัดพระอาสน์
0
49 วัดโคกเหล็ก
0
50 วัดสระประดิษฐ์
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 133 แห่ง
 
1 2 3 Next