สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเขาตั้ง
8
2 ทุ่งพะยอม
0
3 บ้านนานอก
0
4 บ้านน้ำจาน
8
5 วัดโพธิ์เรียง
8
6 บ้านหว่างคลอง
0
7 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
0
8 ชุมชนบ้านทุ่ง
1
9 ทุ่งต้นปีก
8
10 บ้านหนองจิก
8
11 บ้านไหนหนัง
8
12 บ้านเขาเทียมป่า
0
13 บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
0
14 บ้านเขาทอง
8
15 บ้านบางขนุน
0
16 บ้านเกาะกลาง
0
17 บ้านคลองกำ
0
18 บ้านคลองประสงค์
0
19 วัดห้วยโต้
0
20 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
0
21 บ้านทับปริก
0
22 บ้านคลองใหญ่
8
23 อนุบาลกระบี่
0
24 อุตรกิจ
0
25 บ้านหนองกก
0
26 บ้านอ่าวน้ำเมา
0
27 บ้านแหลมโพธิ์
0
28 บ้านหนองทะเล
0
29 บ้านคลองม่วง
8
30 บ้านดินแดงน้อย
8
31 ชุมชนบ้านเขากลม
7
32 บ้านคลองแห้ง
8
33 บ้านอ่าวนาง
8
34 บ้านแหลมตง
0
35 พระราชทานบ้านเกาะพีพี
0
36 บ้านกอตง
0
37 บ้านควนม่วง
0
38 วัดภูมิบรรพต
0
39 บ้านหนองน้ำแดง
0
40 บ้านทับพล
0
41 บ้านห้วยเสียด
0
42 บ้านเขาพนม
0
43 บ้านโคกหาร
7
44 บ้านหินลูกช้าง
0
45 บ้านโคกกลาง
0
46 วัดพรุเตียว
9
47 บ้านบางเหรียง
0
48 บ้านทุ่งปรือ
8
49 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
0
50 บ้านมะม่วงเอน
8

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 210 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next