สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เกาะปันหยี
0
2 เกาะหมากน้อย
0
3 เกาะไม้ไผ่
0
4 บ้านตากแดด
0
5 อนุบาลพังงา
7
6 บ้านทุ่งเจดีย์
0
7 บ้านบางกัน
0
8 วัดปัจจันตคาม
9
9 เมืองพังงา
0
10 วัดชนาธิการาม
0
11 บ้านเขาเฒ่า
0
12 เกาะเคี่ยม
5
13 บ้านกลาง
0
14 วัดสองแพรก
0
15 เกาะยาว
0
16 บ้านน้ำจืด
1
17 บ้านริมทะเล
0
18 บ้านท่าเขา
0
19 บ้านช่องหลาด
0
20 บ้านคลองเหีย
0
21 บ้านคลองบอน
2
22 บ้านย่าหมี
0
23 อ่าวมะม่วง
0
24 บ้านท่าเรือ
0
25 บ้านพรุใน
0
26 อ่าวกะพ้อ
0
27 บ้านคลองดินเหนียว
0
28 บ้านกะปง
0
29 กะปง
0
30 บ้านปากถัก
0
31 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
8
32 บ้านรมณีย์
0
33 บ้านท่าหัน
0
34 บ้านปากคลอง
0
35 บ้านบางแก้ว
0
36 บ้านช้างเชื่อ
0
37 วัดนารายณิการาม
0
38 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
8
39 วัดสุวรรณคูหา
0
40 บ้านเขาเปาะ
8
41 บ้านกะไหล
0
42 วัดศรีรัตนาราม
0
43 บ้านป่ายาง
8
44 บ้านเกาะกลาง
0
45 บ้านคลองเคียน
0
46 บ้านคลองไส
0
47 บ้านอ่าวมะขาม
0
48 บ้านหินร่ม
0
49 บ้านติเตะ
8
50 บ้านเจ้าขรัว
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 135 แห่ง
 
1 2 3 Next