สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดชยาราม
0
2 สารภีอุทิศ
0
3 บ้านตะกรบ
0
4 บ้านห้วยพุน
0
5 วัดวิชิตธาราราม
0
6 วัดไตรรัตนากร
0
7 บ้านนาแค
0
8 บ้านหนองมน
0
9 บ้านนา
0
10 บ้านห้วยตาหมิง
0
11 บ้านพรุยายชี
0
12 วัดวิโรจนาราม
8
13 บ้านคลองไม้แดง
0
14 บ้านลุ่มชุมแสง
0
15 บ้านห้วยไผ่
0
16 วัดเขาพนมแบก
0
17 วัดเดิมเจ้า
0
18 บ้านเหนือน้ำ
0
19 วัดพุมเรียง
0
20 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
0
21 บ้านทุ่งนางเภา
0
22 วัดสุทธาวาส
0
23 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
0
24 วัดธารน้ำไหล
0
25 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
0
26 บ้านไทรงาม
0
27 บ้านสามสัก
0
28 วัดพระบรมธาตุไชยา
0
29 บ้านกลาง
0
30 บ้านคลองพา
0
31 บ้านชายท่า
0
32 บ้านมะม่วงงาม
0
33 บ้านท่าไท
0
34 บ้านขวัญพัฒน์
0
35 บ้านควนสูง
0
36 บ้านคันธุลี
1
37 วัดสังขประดิษฐ์
0
38 ตลาดหนองหวาย
0
39 บ้านปากน้ำท่ากระจาย
0
40 บ้านหนองปรือ
0
41 วัดชัยธาราวาส
0
42 วัดสุมังคลาราม
0
43 บ้านเกาะมุกด์
0
44 บ้านดอนมะกอก
0
45 บ้านศรีพนม
0
46 บ้านอู่ตะเภา
0
47 วัดกาฬสินธุ์
0
48 บ้านคลองรอก
0
49 บ้านคลองสงค์
0
50 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 182 แห่ง
 
1 2 3 4 Next