สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านคลองปราบ
0
2 บ้านควนพรุพี
0
3 บ้านควนมหาชัย
0
4 บ้านควนเนียง
0
5 วัดควนศรี
0
6 ควนสุบรรณ
0
7 วัดไทรโพธิ์งาม
8
8 บ้านทุ่งตำเสา
0
9 บ้านนาควน
0
10 บ้านยูงงาม
0
11 วัดท่าเจริญ
0
12 บ้านทุ่งในไร่
8
13 บ้านไร่เหนือ
0
14 วัดวิเวการาม
0
15 บ้านห้วยตอ
8
16 บ้านไสดง
0
17 บ้านห้วยชัน
0
18 บ้านขุนราษฎร์
0
19 บ้านควนกองเมือง
8
20 นาสาร
0
21 วัดน้ำพุ
0
22 บ้านควนใหม่
0
23 บ้านช่องช้าง
0
24 บ้านห้วยล่วง
0
25 ราชประชานุเคราะห์ 12
0
26 บ้านกอบแกบ
0
27 บ้านเหมืองทวด
0
28 บ้านวังหิน
8
29 บ้านเขาน้อย
0
30 บ้านคลองหาเหนือ
0
31 บ้านปลายน้ำ
8
32 ทรัพย์ทวี
0
33 วัดควนท่าแร่
0
34 วัดอินทการาม
0
35 บ้านปากด่าน
0
36 บ้านคลองยา
0
37 บ้านหนองหญ้าปล้อง
0
38 บ้านหนองเรียน
8
39 บ้านดอนงาม
0
40 บ้านทรายทอง
0
41 บ้านธารอารี
8
42 บ้านห้วยห้าง
0
43 บ้านห้วยใหญ่
0
44 บ้านสวยศรี
0
45 บ้านเขาตอก
8
46 บ้านคลองจัน
0
47 บ้านทุ่งจูด
8
48 บ้านสี่แยกสามัคคี
8
49 บ้านบางประสามัคคี
7
50 วัดดอนพยอม
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 152 แห่ง
 
1 2 3 4 Next