สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเขารักเกียรติ
0
2 บ้านห้วยโอน
0
3 บ้านควนนา
0
4 บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)
0
5 บ้านห้วยสมบูรณ์
0
6 บ้านม่วง
0
7 วัดทุ่งคา
0
8 บ้านชายคลอง
0
9 บ้านปลายละหาน
0
10 บ้านทุ่งคมบาง
0
11 ชุมชนบ้านนาสีทอง
0
12 บ้านคลองกั่ว
0
13 บ้านเขาพระ
0
14 บ้านคลองเขาล้อน
0
15 บ้านควนดินแดง
0
16 บ้านนาลึก
0
17 วัดไทรใหญ่
0
18 ชุมชนบ้านโคกค่าย
0
19 บ้านไสท้อน
0
20 วัดจังโหลน
0
21 บ้านควนขัน
0
22 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย
0
23 วัดเจริญภูผา
0
24 วัดคูหาใน
0
25 บ้านทุ่งมะขาม
0
26 บ้านกําแพงเพชร
0
27 บ้านลานควาย
0
28 บ้านท่ามะปราง
0
29 บ้านเนินนิมิต
0
30 บ้านพรุพ้อ
0
31 บ้านควนสะตอ
0
32 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
1
33 วัดรัตนวราราม
1
34 บ้านทุ่งนํ้า
0
35 บ้านหนองนายขุ้ย
0
36 บ้านเกาะหมี
0
37 บ้านท่าไทร
0
38 วัดคลองแห
0
39 วัดท่าแซ
0
40 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11
0
41 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
0
42 บ้านบางแฟบ
0
43 บ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต)
0
44 บ้านหน้าควนลัง
0
45 วัดม่วงค่อม
0
46 เสนาณรงค์วิทยา
0
47 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
0
48 บ้านใต้
0
49 วัดชลธารประสิทธิ์
0
50 วัดดอน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 127 แห่ง
 
1 2 3 Next