สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดขุนตัดหวาย
0
2 บ้านทุ่งนาเคียน
0
3 ชุมชนวัดควนมีด
0
4 วัดช่องเขา
0
5 บ้านควนหัวช้าง
0
6 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
0
7 วัดนาปรือ
0
8 บ้านโหนด
0
9 บ้านทุ่งครก
0
10 บ้านแค
0
11 บ้านคูนายสังข์
0
12 บ้านเขาจันทร์
0
13 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
0
14 ชุมชนบ้านทางควาย
0
15 บ้านปากช่อง
0
16 บ้านป่างาม
0
17 บ้านตลิ่งชัน
0
18 บ้านนนท์
0
19 บ้านสุเหร่า
0
20 บ้านช้างคลอด
0
21 บ้านท่าหมาก
0
22 บ้านสะพานหัก
0
23 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
0
24 เหมืองควนกรด
0
25 บ้านแพร้ว
0
26 ชุมชนบ้านนาทับ
0
27 บ้านท่าคลอง
0
28 บ้านปากบางนาทับ
0
29 บ้านม้างอน
0
30 วัดประจ่า
0
31 บ้านเกาะทาก
0
32 บ้านควนขี้แรด
0
33 บ้านหว้าหลัง
0
34 บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
0
35 บ้านคลองแงะ
0
36 ชุมชนวัดน้ำขาว
0
37 บ้านนํ้าเค็ม
0
38 บ้านนา
0
39 บ้านโคกม้า
0
40 บ้านลางา
0
41 วัดบ้านไร่
0
42 บ้านป่าชิง
0
43 วัดทุ่งพระ
0
44 บ้านเลียบ
0
45 บ้านบ่อโชน
0
46 บ้านปากบาง
0
47 บ้านสะกอม
0
48 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
0
49 บ้านทรายขาว
0
50 วัดเกษมรัตน์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 194 แห่ง
 
1 2 3 4 Next