สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านควนปริง
8
2 บ้านนาป้อ
1
3 วัดนิคมประทีป
0
4 วัดสาริการาม
0
5 มิตรภาพที่ 31
0
6 วัดควนวิเศษ
0
7 อนุบาลตรัง
8
8 วัดไทรงาม
0
9 วัดไพรสนฑ์
0
10 ไทยรัฐวิทยา ๓๙
0
11 บ้านควนสระแก้ว
0
12 วัดศรีสุวรรณาราม
0
13 วัดนานอน
8
14 บ้านบางยาง
0
15 บ้านคลองเต็ง
0
16 วัดทุ่งหินผุด
8
17 บ้านโคกชะแง้
0
18 บ้านหนองเรี้ย
0
19 ต้นบากราษฎร์บำรุง
0
20 วัดขุนสิทธิ์
0
21 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
8
22 วัดน้ำผุด
0
23 บ้านห้วยเร็จ
0
24 บ้านปากห้วย
0
25 บ้านไร่พรุ
8
26 บ้านทุ่งนา
0
27 บ้านเขาหลัก
0
28 บ้านด่าน
0
29 วัดแจ้ง
0
30 วัดเกาะมะม่วง
0
31 บ้านห้วยไทร
0
32 วัดโพธาราม
0
33 วัดเชี่ยวชาญกิจ
0
34 บ้านปากไพ
0
35 บ้านกลางนา
0
36 บ้านโพรงจระเข้
0
37 วัดโหละคล้า
0
38 วัดอัมพวัน
0
39 บ้านคลองทรายขาว
0
40 บ้านทุ่งนา
0
41 บ้านหนองชวด
0
42 บ้านนาโตง
0
43 บ้านนานิน
0
44 บ้านคลองปะเหลียน
7
45 บ้านท่าบันได
0
46 บ้านควนอินทนินงาม
0
47 บ้านควนเคี่ยม
0
48 บ้านควนยาง
0
49 บ้านควนยวน
0
50 บ้านทุ่งค่าย
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 132 แห่ง
 
1 2 3 Next