สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกาแลบือซา
0
2 ชุมชนบ้านกะมิยอ
0
3 บ้านสระมาลา
0
4 บ้านคลองมานิง
0
5 ชุมชนบ้านตะลุโบะ
0
6 บ้านจะรังบองอ
0
7 บ้านตันหยงลุโละ
0
8 ชุมชนบ้านกรือเซะ
0
9 เมืองปัตตานี
0
10 บ้านกูวิง
0
11 ชุมชนบ้านยูโย
0
12 บ้านบานา
0
13 บ้านจือโระ
0
14 บ้านปาเระ
0
15 ชุมชนบ้านสะนิง
1
16 บ้านลดา
0
17 บ้านกาฮง
8
18 บ้านปะกาลิมาปุโระ
0
19 บ้านกือยา
0
20 บ้านกอแลบีเละ
0
21 บ้านปะกาฮะรัง
0
22 บ้านบาราเฮาะ
0
23 ชุมชนบ้านปูยุด
0
24 บ้านรามง
1
25 บ้านรูสะมิแล
0
26 อนุบาลปัตตานี
0
27 บ้านบางปลาหมอ
0
28 บ้านสะบารัง
0
29 วัดควน
0
30 วัดมหิงษาราม
0
31 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
8
32 บ้านราวอ
0
33 บ้านทุ่ง
0
34 บ้านท่าข้าม
0
35 บ้านท่าน้ำ
0
36 บ้านท่าน้ำตะวันออก
0
37 บ้านท่าน้ำตะวันตก
0
38 บ้านบางมะรวด
0
39 บ้านท่าชะเมา
0
40 บ้านบ่ออิฐ
0
41 วัดศรีสุดาจันทร์
0
42 บ้านกลาง
0
43 บ้านนอก
0
44 บ้านปุลามาวอ
0
45 บ้านหัวคลอง
0
46 บ้านน้ำบ่อ
0
47 บ้านเตราะหัก
0
48 บ้านท่าสู
0
49 บ้านบางหมู
8
50 บ้านคลองต่ำ
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 136 แห่ง
 
1 2 3 Next