สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านปายอ
0
2 บ้านโตะบาลา
0
3 บ้านละอาร์
0
4 บ้านแซะโมะ
0
5 บ้านลานช้าง
0
6 บ้านเจาะกือแย
0
7 บ้านตะบิ้ง
0
8 บ้านกะลาพอ
0
9 บ้านสือดัง
1
10 บ้านชะเมาสามต้น
0
11 บ้านบาโงมูลง
0
12 บ้านพอเหมาะ
0
13 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)
0
14 ชุมชนบ้านบางเก่า
0
15 บ้านป่าทุ่ง
0
16 บาโงยือริง
0
17 บ้านบือเระ
0
18 บ้านบน
0
19 บ้านบาเลาะ
0
20 บ้านทุ่งเค็จ
0
21 บ้านจ่ากอง
0
22 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
0
23 บ้านจะเฆ่
0
24 วัดโบกขรณี
0
25 ชุมชนบ้านแป้น
0
26 บ้านละหาร
0
27 บ้านกาหงษ์
2
28 บ้านทุ่งกินนร
0
29 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ
0
30 บ้านป่าม่วง
0
31 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
0
32 บ้านช่องแมว
2
33 บ้านวังไชย
0
34 บ้านป่าไหม้
0
35 บ้านละเวง
0
36 บ้านรังมดแดง
0
37 บ้านตะโละไกรทอง
0
38 บ้านท่าช้าง
0
39 วัดสารวัน
0
40 บ้านโคกนิบง
0
41 บ้านปลักแตน
0
42 วัดโชติรส
0
43 บ้านกระจูด
0
44 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)
0
45 บ้านกะรุบี
1
46 บ้านบาโงยือแบ็ง
0
47 บ้านอุแตบือราแง
0
48 บ้านตะโละดารามัน
0
49 บ้านบีติง
0
50 บ้านบือแต
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 67 แห่ง
 
1 2 Next