สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านจาเราะปะไต
0
2 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
0
3 บ้านตาเนาะแมเราะ
0
4 บ้านด่านสันติราษฎร์
0
5 บ้านจาเราะซูซู
0
6 บ้านบาแตตูแง
0
7 บ้านธารน้ำทิพย์
0
8 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
0
9 บ้านมาลา
0
10 สังวาลย์วิท 5
0
11 บ้านยะรม
8
12 บ้านธารน้ำใส
0
13 บ้านราโมง
0
14 บ้านนาข่อย
0
15 บ้านอัยเยอร์เวง
0
16 บ้านใหม่ (วันครู 2503)
0
17 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)
0
18 บ้านธารมะลิ
0
19 บ้านศรีนคร
0
20 บ้านไทยพัฒนา
0
21 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
0
22 นิคมสร้างตนเองธารโต 5
0
23 บ้านศรีท่าน้ำ
0
24 นิคมสร้างตนเองธารโต 6
0
25 บ้านแหร
0
26 บ้านวังศิลา
0
27 บ้านบัวทอง
0
28 บ้านบ่อหิน
0
29 บ้านปะเด็ง
0
30 บ้านเยาะ
0
31 บ้านโต
8
32 บ้านจุโป
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 32 แห่ง
 
1