สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดกําแพง
0
2 บ้านยาบี
0
3 บ้านไร่พญา
0
4 บ้านกาแนะ
0
5 บ้านกูแบสาลอ
0
6 บ้านโคกศิลา
0
7 บ้านบางมะนาว
0
8 บ้านค่าย
0
9 บ้านปูลากาป๊ะ
0
10 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
0
11 บ้านหัวเขา
0
12 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
0
13 บ้านโคกสยา
0
14 บ้านเปล
0
15 วัดพนาสณฑ์
0
16 บ้านโคกพะยอม
0
17 บ้านบือราเป๊ะ
0
18 บ้านฮูแตทูวอ
0
19 บ้านทอน
0
20 บ้านทรายขาว
0
21 อนุบาลนราธิวาส
0
22 เมืองนราธิวาส
0
23 บ้านทุ่งโต๊ะดัง
0
24 บ้านจืองา
0
25 บ้านตะโละแน็ง
0
26 บ้านยารอ
0
27 บ้านโคกตีเต
0
28 บ้านโคกสุมุ
0
29 บ้านแคนา
0
30 บ้านโต๊ะนอ
0
31 บ้านจูดแดง
8
32 บ้านโคกแมแน
0
33 บ้านจะแลเกาะ
0
34 บ้านมะนังกาหยี
0
35 บ้านสุไหงบาลา
0
36 วัดโคกโก
0
37 บ้านรามา
0
38 บ้านทําเนียบ
0
39 บ้านปลักปลา
0
40 วัดลําภู
0
41 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
0
42 บ้านกาเยาะมาตี
0
43 บ้านยือลอ
0
44 บ้านแป๊ะบุญ
0
45 บ้านบือเจ๊าะ
0
46 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
0
47 บ้านปะลุกานากอ
0
48 บ้านดูกู
0
49 บ้านบือเระ
0
50 บ้านบูเกะสูดอ
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 148 แห่ง
 
1 2 3 Next