สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านปูยู
0
2 บ้านศรีพงัน
0
3 บ้านตะเหลี่ยง
0
4 บ้านเกาะสะท้อน
0
5 บ้านปะลุกา
0
6 บ้านสะหริ่ง
0
7 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
8
8 บ้านปลักปลา
0
9 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
0
10 บ้านตาบา
0
11 บ้านหัวคลอง
0
12 บ้านแฆแบ๊ะ
0
13 บ้านปะดะดอ
1
14 วัดเกษตรธิการาม
0
15 บ้านโคกงู
0
16 บ้านบางขุนทอง
8
17 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
0
18 วัดโคกมะม่วง
0
19 วัดพระพุทธ
0
20 วัดสิทธิสารประดิษฐ์
0
21 บ้านกูบู
0
22 บ้านสะปอม
0
23 บ้านโคกยามู
0
24 บ้านไพรวัน
0
25 วัดเกาะสวาด
0
26 วัดทรายขาว
0
27 บ้านตอหลัง
0
28 วัดโคกมะเฟือง
0
29 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
0
30 บ้านคลองตัน
0
31 บ้านศาลาใหม่
0
32 บ้านสามแยก
0
33 บ้านบาโง
0
34 บ้านไม้ฝาด
0
35 บ้านศาลาอูมา
0
36 บ้านตอออ
0
37 บ้านจะมาแกะ
0
38 บ้านบางขุด
0
39 บ้านตําเสาพัฒนา
1
40 นิคมสร้างตนเองแว้ง
0
41 บ้านแม่ดง
0
42 บ้านตอแล
0
43 บ้านยะหอ
0
44 บ้านบูเกะตา
8
45 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
0
46 บ้านนูโร๊ะ
0
47 บ้านเจ๊ะยอ
0
48 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
0
49 เทพประทานไทยยืนยง
0
50 บ้านฆอเลาะทูวอ
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 117 แห่ง
 
1 2 3 Next