สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกาลิซา
0
2 บ้านกาหนั๊วะ
0
3 บ้านฮูลู
0
4 บ้านกาเด็ง
0
5 บ้านสะโล
0
6 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
0
7 บ้านบาโง
0
8 บ้านสิโป
0
9 บ้านกูจิงลือปะ
0
10 บ้านทํานบ
0
11 อนุบาลระแงะ
1
12 บ้านเขาพระ
0
13 วัดร่อน
0
14 บ้านบือนังกือเปาะ
0
15 บ้านบ่อทอง
0
16 บ้านกอแนะเหนือ
0
17 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
0
18 บ้านตะโละ
0
19 บ้านแกแม
0
20 บ้านไอปาเซ
0
21 บ้านตันหยงลิมอ
0
22 บ้านลูโบ๊ะดีแย
0
23 ชุมชนสหพัฒนา
0
24 บ้านบองอ
0
25 บ้านบาโงกูโบ
0
26 บ้านสาเมาะ
0
27 บ้านลาไม
0
28 บ้านปาเซ
0
29 ประชาบํารุง
0
30 บ้านบละแต
0
31 บ้านลูโบ๊ะบาตู
0
32 บ้านเจ๊ะเก
8
33 บ้านเขาน้อย
0
34 บ้านบาโงสะโต
0
35 บ้านตราแด๊ะ
0
36 ไอยรานุสรณ์
0
37 บ้านบระเอ็ง
0
38 บ้านเขาแก้ว
0
39 บ้านมะรือโบตก
0
40 บ้านบาโงระนะ
0
41 บ้านนิบง
0
42 บ้านจะแนะ
0
43 บ้านตือกอ
0
44 บ้านละหาร
0
45 บ้านปารี
0
46 บ้านไอกรอส
0
47 บ้านยะออ
0
48 บ้านน้ำวน
0
49 พิทักษ์วิทยากุมุง
0
50 ร่วมจิตต์ประชา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 75 แห่ง
 
1 2 Next