ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลแผนที่โรงเรียน สังกัด สพป.บึงกาฬ
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
พิกัด
1
43020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
43020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
3
43020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
4
43020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
5
43020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
43020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
43020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
8
43020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
43020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
43020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
11
43020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
43020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
43020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
14
43020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
15
43020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
16
43020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
43020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
18
43020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
19
43020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
20
43020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
21
43020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
22
43020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
23
43020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
24
43020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
25
43020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
26
43020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
27
43020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
28
43020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
29
43020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
30
43020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
31
43020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
32
43020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
33
43020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
34
43020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
35
43020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
36
43020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
37
43020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
38
43020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
39
43020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
40
43020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
41
43020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
42
43020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
43
43020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
43020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
45
43020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
46
43020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
47
43020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
48
43020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
49
43020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
50
43020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
51
43020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
52
43020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
53
43020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
54
43020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
55
43030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
56
43030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
57
43030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
58
43030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
59
43030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
60
43030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
61
43030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
62
43030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
63
43030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
64
43030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
65
43030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
66
43030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
67
43030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
68
43030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
69
43030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
70
43030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71
43030017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72
43030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
73
43030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
74
43030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
75
43030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
76
43030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
77
43030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
78
43030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
79
43030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
80
43030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
81
43030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
82
43030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
83
43030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
84
43030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
85
43030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
86
43030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
87
43030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
88
43030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
89
43030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
90
43030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
91
43030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
92
43030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
93
43030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
94
43030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
95
43030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
96
43030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
97
43030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
98
43030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
99
43030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
100
43030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
101
43030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
102
43030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
103
43030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
104
43030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
105
43030052
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
106
43030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
107
43030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
108
43030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
109
43030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
110
43030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
43030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
112
43030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
113
43030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
114
43030061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
115
43030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
116
43030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
117
43030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
118
43030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
119
43030066
ประถมศึกษา
120
43030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
121
43030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
122
43030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
123
43030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
124
43030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
125
43030072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
126
43030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
127
43030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
128
43030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
129
43030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
130
43030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
131
43030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
132
43030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
133
43030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
134
43030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
135
43030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
136
43030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
137
43030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
138
43030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
139
43030087
ประถมศึกษา
140
43030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
141
43030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
142
43030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
143
43030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
144
43030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
145
43030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
146
43030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
147
43030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
148
43030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
149
43030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
150
43030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
151
43030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
152
43030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
153
43030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
154
43030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
155
43030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
156
43030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
157
43030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
158
43030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
159
43030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
160
43030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
161
43030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
162
43030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
163
43030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
164
43030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
165
43030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
166
43030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
167
43030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
168
43030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
169
43030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
170
43030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
171
43030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
172
43030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
173
43030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
174
43030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
175
43030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
176
43030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
177
43030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
178
43030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
179
43030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
180
43030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
181
43030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
182
43030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
183
43030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
184
43030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
185
43030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
186
43030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
187
43030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
188
43030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
189
43030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
190
43030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
191
43030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
192
43030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
193
43030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
194
43030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
195
43030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
196
43030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
197
43030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
198
43030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
199
43030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
200
43030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
201
43030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
202
43030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
203
43030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
204
43030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
205
43030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
206
43030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
207
43030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
208
43030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
209
43030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
210
43030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
211
43030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
212
43030166
อนุบาล-ประถมศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน