ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลแผนที่โรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
พิกัด
1
43020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
43020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
43020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
4
43020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
5
43020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
43020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
43020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
8
43020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
43020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
43020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
11
43020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
43020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
43020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
14
43020014
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
15
43020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
16
43020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
43020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
18
43020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
19
43020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
20
43020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
21
43020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
22
43020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
23
43020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
24
43020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
25
43020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
26
43020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
27
43020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
28
43020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
29
43020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
30
43020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
31
43020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
32
43020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
33
43020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
34
43020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
35
43020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
36
43020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
37
43020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
38
43020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
39
43020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
40
43020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
41
43020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
42
43020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
43
43020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
43020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
45
43020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
46
43020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
47
43020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
48
43020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
49
43020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
50
43020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
51
43020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
52
43020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
53
43020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
54
43020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
55
43020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
56
43020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
43020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
58
43020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
59
43020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
60
43020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
61
43020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
62
43020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
63
43020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
64
43020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65
43020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
66
43020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
67
43020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
68
43020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
69
43020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
70
43020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
71
43020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
72
43020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
73
43020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
74
43020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
75
43020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
76
43020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
77
43020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
78
43020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
79
43020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
80
43020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
81
43020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
82
43020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
83
43020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
84
43020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
85
43020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
86
43020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
87
43020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
88
43020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
89
43020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
90
43020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
91
43020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
92
43020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
93
43020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
94
43020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
95
43020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
96
43020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
97
43020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
98
43020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
99
43020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
100
43020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
101
43020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
102
43020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
103
43020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
104
43020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
105
43020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
106
43020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน