ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลแผนที่โรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 1
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน
พิกัดที่ตั้ง
1
48010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
2
48010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
48010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
4
48010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
5
48010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
48010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
48010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
8
48010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
9
48010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
48010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
11
48010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
48010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
48010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
14
48010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
15
48010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
16
48010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
48010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
18
48010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
19
48010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
20
48010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
21
48010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
22
48010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
23
48010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
24
48010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
25
48010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
26
48010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
27
48010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
28
48010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
29
48010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
30
48010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
31
48010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
32
48010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
33
48010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
34
48010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
35
48010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
36
48010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
37
48010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
38
48010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
39
48010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
40
48010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
41
48010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
42
48010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
43
48010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
48010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
45
48010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
46
48010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
47
48010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
48
48010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
49
48010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
50
48010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
51
48010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
52
48010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
53
48010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
54
48010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
55
48010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
56
48010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
48010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
58
48010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
59
48010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
60
48010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
61
48010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
62
48010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
63
48010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
64
48010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
65
48010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
66
48010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
67
48010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
68
48010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
69
48010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
70
48010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
71
48010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
72
48010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
73
48010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
74
48010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
75
48010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
76
48010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
77
48010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
78
48010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
79
48010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
80
48010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
81
48010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
82
48010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
83
48010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
84
48010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
85
48010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
86
48010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
87
48010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
88
48010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
89
48010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
90
48010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
91
48010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
92
48010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
93
48010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
94
48010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
95
48010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
96
48010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
97
48010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
98
48010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
48010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
100
48010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
101
48010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
102
48010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
103
48010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
104
48010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
105
48010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
106
48010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
107
48010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
108
48010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
109
48010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
110
48010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
111
48010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
112
48010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
113
48010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
114
48010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
115
48010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
116
48010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
117
48010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
118
48010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
119
48010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
120
48010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
121
48010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
122
48010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
123
48010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
124
48010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
125
48010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
126
48010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
127
48010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
128
48010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
129
48010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
130
48010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
131
48010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
132
48010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
133
48010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
134
48010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
135
48010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
136
48010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
137
48010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
138
48010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
139
48010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
140
48010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
141
48010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
142
48010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
143
48010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
144
48010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
145
48010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
146
48010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
147
48010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
148
48010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
149
48010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
150
48010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
151
48010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
152
48010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
153
48010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
154
48010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
155
48010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
156
48010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
157
48010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
158
48010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
159
48010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
160
48010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
161
48010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
162
48010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
163
48010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
164
48010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
165
48010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
166
48010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
167
48010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
168
48010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
169
48010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
170
48010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
171
48010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
172
48010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
173
48010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
174
48010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
175
48010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
176
48010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
177
48010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
178
48010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
179
48010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
180
48010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
181
48010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
182
48010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
183
48010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
184
48010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
185
48010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
186
48010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
187
48010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
188
48010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
189
48010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
190
48010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
191
48010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
192
48010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
193
48010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
194
48010209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
195
48010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
196
48010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
197
48010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
198
48010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
199
48010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
200
48010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
201
48010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
202
48010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
203
48010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
204
48010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
205
48010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
206
48010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
207
48010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
208
48010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
209
48010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
210
48010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
211
48010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
212
48010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
213
48010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
214
48010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
215
48010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
216
48010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
217
48010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
218
48010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
219
48010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
220
48010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
221
48010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
222
48010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
223
48010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
224
48010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
225
48010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
226
48010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
227
48010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
228
48010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
229
48010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
230
48010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
231
48010247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
232
48010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
233
48010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
234
48010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
235
48010251
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
236
48010252
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
237
48010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
238
48010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
239
48010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
240
48010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
241
48010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
242
48010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
243
48010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
244
48010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
245
48010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
246
48010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
247
48010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
248
48010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
249
48010265
อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2