ยินดีต้อนรับ

1.
โรงเรียนเปิดภาษาแม่ หรือไม่
  (ภาษาแม่ หมายถึง ภาษาที่บุคคลใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารของตนเองกับบุคคลในพื้นที่, ประเทศเดียวกัน และเป็นภาษาที่พูดได้แต่กำเนิด บุคคลที่พูดภาษาแม่เรียกว่า Native Speaker) เป็นภาษาในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 วิชา
   เช่น ถ้านักเรียนในท้องถิ่นเป็นชาวจีนฮ่อ โรงเรียนใช้ภาษาจีนฮ่อสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า เป็นต้น ในข้อนี้จะชี้วัดถึงการเปิดให้บริการและการเข้าถึงของการสอนภาษาแม่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อย

เปิดสอน() ไม่เปิดสอน

2.
โรงเรียนมีห้องสมุด หรือศูนย์การอ่านหรือไม่
มีห้องสมุด
ไม่มีห้องสมุด
ถ้า ไม่มี ได้จัดรูปแบบอื่นหรือไม่
       ใช้พื้นที่บางส่วนของห้องเรียนจัดเป็นห้องสมุดหรือศูนย์การอ่าน
       จัดมุมห้องเรียน เป็นห้องสมุด หรือเป็นศูนย์การอ่าน
       อื่นๆ ระบุ

2.1 ระบุจำนวนหนังสือทั้งหมด 6,000 ล่ม

3.
โรงเรียนมีบริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย
มี ไม่มี

4. โรงเรียนมีห้องน้ำ, ห้องส้วม อย่างเพียงพอ (เกณฑ์ 40 คนต่อ 1 ที่)
เพียงพอ ไม่เพียงพอ
4.1 ห้องส้วมแยก นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
แยก ไม่แยก
4.2 ห้องส้วมแยก สำหรับคนพิการ
แยก ไม่แยก
5.

โรงเรียนมีโรงอาหาร อย่างเพียงพอ (เกณฑ์ 24 ห้องเรียนต่อโรงอาหาร 1 โรง)
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ไม่มีโรงอาหาร

7.
งบประมาณด้านการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับต้นสังกัดทั้งปี (ปีงบประมาณ 2561) 3,144,157.00 บาท
งบประมาณด้านการศึกษาที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2561) 1,873,000.00 บาท

8.
ระยะเวลาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 1 ปีการศึกษา
8.1 ระดับประถมศึกษา    
จำนวน 1,000 ชั่วโมง
8.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
จำนวน 1,200 ชั่วโมง
8.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
จำนวน 0 ชั่วโมง

9.
ระดับเวลาของหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติด้านสุขภาพของนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา) 1 ปีการศึกษา
9.1 ระดับประถมศึกษา                 
จำนวน 80 ชั่วโมง     
9.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
จำนวน 80 ชั่วโมง
9.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
จำนวน 0 ชั่วโมง

10.
จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ป.1 ที่ผ่านการเข้ารับการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ในเขตเทศบาล 41 คน    นอกเขตเทศบาล 16 คน

แก้ไขข้อมูลเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.39 น.
โรงเรียนบ้านไชยราช