หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
10010001
วัดชนะสงคราม
ไม่เปิดใช้งาน
2
10010002
อนุบาลวัดปรินายก
เปิดใช้งาน
3
10010003
พระตำหนักสวนกุหลาบ
เปิดใช้งาน
4
10010004
ราชวินิต
ไม่เปิดใช้งาน
5
10010005
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เปิดใช้งาน
6
10010006
วัดพลับพลาชัย
เปิดใช้งาน
7
10010007
วัดโสมนัส
ไม่เปิดใช้งาน
8
10010008
ประถมนนทรี
เปิดใช้งาน
9
10010009
วัดด่าน
เปิดใช้งาน
10
10010010
มหาวีรานุวัตร
เปิดใช้งาน
11
10010011
วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
เปิดใช้งาน
12
10010012
อนุบาลสามเสนฯ
เปิดใช้งาน
13
10010013
ทุ่งมหาเมฆ
เปิดใช้งาน
14
10010014
วัดเวตวันธรรมาวาส
เปิดใช้งาน
15
10010015
สายน้ำทิพย์
เปิดใช้งาน
16
10010016
ดาราคาม
เปิดใช้งาน
17
10010017
พญาไท
เปิดใช้งาน
18
10010018
อนุบาลพิบูลเวศม์
ไม่เปิดใช้งาน
19
10020001
วัดอุทัยธาราม
เปิดใช้งาน
20
10020003
พิบูลอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
21
10020004
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
22
10020005
บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
23
10020006
วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
เปิดใช้งาน
24
10020007
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
เปิดใช้งาน
25
10020008
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ไม่เปิดใช้งาน
26
10030001
วัดประยุรวงศาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
27
10030002
วัดเจ้ามูล
เปิดใช้งาน
28
10030003
วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
เปิดใช้งาน
29
10030004
วัดหงส์รัตนาราม
เปิดใช้งาน
30
10030005
ประถมทวีธาภิเศก
เปิดใช้งาน
31
10030006
วัดช่างเหล็ก
เปิดใช้งาน
32
10030007
วัดอมรินทราราม
เปิดใช้งาน
33
10030008
โฆสิตสโมสร
เปิดใช้งาน
34
10030009
ราชวินิตประถมบางแค
เปิดใช้งาน
35
10030010
วัดนาคปรก
เปิดใช้งาน
36
10030011
วัดหนัง
เปิดใช้งาน
37
10030012
อนุบาลวัดนางนอง
เปิดใช้งาน