หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
15012001
ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ไม่เปิดใช้งาน
2
15012002
แสวงหาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
3
15012003
วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
ไม่เปิดใช้งาน
4
15012004
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
5
15012005
ราชสถิตย์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
6
15012006
บางเสด็จวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
7
15012007
โพธิ์ทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
8
15012008
วิเศษชัยชาญวิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
15012009
ไผ่วงวิทยา
เปิดใช้งาน
10
15012010
สตรีอ่างทอง
ไม่เปิดใช้งาน
11
15012011
โยธินบูรณะ อ่างทอง
เปิดใช้งาน
12
15012012
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
เปิดใช้งาน
13
15012013
ริ้วหว้าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
14
15012014
สามโก้วิทยาคม
เปิดใช้งาน
15
16012001
โคกสำโรงวิทยา
เปิดใช้งาน
16
16012002
พิบูลวิทยาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
17
16012003
โคกกะเทียมวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
18
16012004
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
เปิดใช้งาน
19
16012005
ดงตาลวิทยา
เปิดใช้งาน
20
16012006
พระนารายณ์
ไม่เปิดใช้งาน
21
16012007
บ้านข่อยวิทยา
เปิดใช้งาน
22
16012008
โคกตูมวิทยา
เปิดใช้งาน
23
16012010
ท่าวุ้งวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
24
16012011
บ้านเบิกวิทยาคม
เปิดใช้งาน
25
16012012
บ้านหมี่วิทยา
เปิดใช้งาน
26
16012013
ปิยะบุตร์
ไม่เปิดใช้งาน
27
16012014
บ้านชีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
28
16022001
พัฒนานิคม
ไม่เปิดใช้งาน
29
16022002
ชัยบาดาลวิทยา
เปิดใช้งาน
30
16022003
โคกสลุงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
31
16022004
ชัยบาดาลพิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
16022005
ขุนรามวิทยา
เปิดใช้งาน
33
16022006
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไม่เปิดใช้งาน
34
16022007
ท่าหลวงวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
35
16022008
สระโบสถ์วิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
36
16022009
โคกเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
37
16022010
ยางรากวิทยา
เปิดใช้งาน
38
16022011
ลำสนธิวิทยา
เปิดใช้งาน
39
16022012
หนองม่วงวิทยา
เปิดใช้งาน
40
17012001
ท่าช้างวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
41
17012002
หัวไผ่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
17012003
บางระจันวิทยา
เปิดใช้งาน
43
17012004
ค่ายบางระจันวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
44
17012005
พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ไม่เปิดใช้งาน
45
17012006
อินทร์บุรี
เปิดใช้งาน
46
17012007
สิงห์บุรี
เปิดใช้งาน
47
17012008
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
เปิดใช้งาน
48
17012009
บ้านแป้งวิทยา
เปิดใช้งาน
49
17012010
ทองเอนวิทยา
เปิดใช้งาน
50
17012011
สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
51
17012012
ศรีวินิตวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
52
18012001
ชัยนาทพิทยาคม
เปิดใช้งาน
53
18012004
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
54
18012005
สาครพิทยาคม
เปิดใช้งาน
55
18012006
วัดสิงห์
ไม่เปิดใช้งาน
56
18012007
สรรพยาวิทยา
เปิดใช้งาน
57
18012008
บุญนาคพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
58
18012009
ชยานุกิจพิทยาคม
เปิดใช้งาน
59
18012010
คุรุประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
60
18012011
ห้วยกรดวิทยา
เปิดใช้งาน
61
18012012
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
เปิดใช้งาน
62
18012013
หันคาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
63
18012014
ศรีสโมสรวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
64
18012015
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน