ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
70012001
เปิดใช้งาน
2
70012002
ไม่เปิดใช้งาน
3
70012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
70012004
เปิดใช้งาน
5
70012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
70012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
70012007
เปิดใช้งาน
8
70012008
เปิดใช้งาน
9
70012009
เปิดใช้งาน
10
70012010
เปิดใช้งาน
11
70012011
ไม่เปิดใช้งาน
12
70012012
เปิดใช้งาน
13
70022001
เปิดใช้งาน
14
70022002
ไม่เปิดใช้งาน
15
70022003
ไม่เปิดใช้งาน
16
70022004
ไม่เปิดใช้งาน
17
70022005
เปิดใช้งาน
18
70022006
ไม่เปิดใช้งาน
19
70022007
ไม่เปิดใช้งาน
20
70022008
เปิดใช้งาน
21
70022009
ไม่เปิดใช้งาน
22
70022010
เปิดใช้งาน
23
70022011
เปิดใช้งาน
24
70022012
ไม่เปิดใช้งาน
25
70022013
ไม่เปิดใช้งาน
26
70022014
ไม่เปิดใช้งาน
27
71012001
ไม่เปิดใช้งาน
28
71012002
ไม่เปิดใช้งาน
29
71012003
เปิดใช้งาน
30
71012004
เปิดใช้งาน
31
71012005
ไม่เปิดใช้งาน
32
71012006
เปิดใช้งาน
33
71012007
ไม่เปิดใช้งาน
34
71012008
เปิดใช้งาน
35
71012009
เปิดใช้งาน
36
71012010
เปิดใช้งาน
37
71022001
เปิดใช้งาน
38
71022002
เปิดใช้งาน
39
71022003
ไม่เปิดใช้งาน
40
71022004
ไม่เปิดใช้งาน
41
71022005
เปิดใช้งาน
42
71022006
เปิดใช้งาน
43
71022007
เปิดใช้งาน
44
71022008
เปิดใช้งาน
45
71022009
เปิดใช้งาน
46
71022011
ไม่เปิดใช้งาน
47
71022012
ไม่เปิดใช้งาน
48
71022013
ไม่เปิดใช้งาน
49
71022014
เปิดใช้งาน
50
71032001
เปิดใช้งาน
51
71032002
ไม่เปิดใช้งาน
52
71032003
เปิดใช้งาน
53
71032004
ไม่เปิดใช้งาน
54
71032005
เปิดใช้งาน
55
71032006
ไม่เปิดใช้งาน