หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
70012001
สวนผึ้งวิทยา
เปิดใช้งาน
2
70012002
ปากท่อพิทยาคม
เปิดใช้งาน
3
70012003
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
4
70012004
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
เปิดใช้งาน
5
70012005
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
6
70012006
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน
7
70012007
ราชโบริกานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
8
70012008
แคทรายวิทยา
เปิดใช้งาน
9
70012009
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
10
70012010
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
11
70012011
โสภณศิริราษฎร์
ไม่เปิดใช้งาน
12
70012012
บ้านคาวิทยา
เปิดใช้งาน
13
70022001
สายธรรมจันทร์
เปิดใช้งาน
14
70022002
โพธาวัฒนาเสนี
ไม่เปิดใช้งาน
15
70022003
ประสาทรัฐประชากิจ
ไม่เปิดใช้งาน
16
70022004
หนองปลาหมอพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
17
70022005
โพหัก
เปิดใช้งาน
18
70022006
หนองโพวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
19
70022007
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
20
70022008
ช่องพรานวิทยา
เปิดใช้งาน
21
70022009
เนกขัมวิทยา
เปิดใช้งาน
22
70022010
มัธยมวัดดอนตูม
เปิดใช้งาน
23
70022011
ท่ามะขามวิทยา
เปิดใช้งาน
24
70022012
บางแพปฐมพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
25
70022013
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
26
70022014
รัตนราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
27
71012001
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
28
71012002
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
29
71012003
หนองขาวโกวิทพิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
71012004
พังตรุราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
31
71012005
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
32
71012006
วิสุทธรังษี
เปิดใช้งาน
33
71012007
กาญจนานุเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน
34
71012008
เทพมงคลรังษี
เปิดใช้งาน
35
71012009
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
36
71012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
เปิดใช้งาน
37
71022001
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
เปิดใช้งาน
38
71022002
ท่ามะกาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
39
71022003
พนมทวนชนูปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
40
71022004
หนองรีประชานิมิต
ไม่เปิดใช้งาน
41
71022005
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
42
71022006
พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
43
71022007
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
44
71022008
ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
เปิดใช้งาน
45
71022009
ท่าเรือพิทยาคม
เปิดใช้งาน
46
71022011
เลาขวัญราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
47
71022012
หนองปรือพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
48
71022013
ประชามงคล
ไม่เปิดใช้งาน
49
71022014
ห้วยกระเจาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
50
71032001
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
เปิดใช้งาน
51
71032002
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
52
71032003
ทองผาภูมิวิทยา
เปิดใช้งาน
53
71032004
อุดมสิทธิศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
54
71032005
ไทรโยคน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
55
71032006
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
ไม่เปิดใช้งาน