ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
80012001
เปิดใช้งาน
2
80012002
ไม่เปิดใช้งาน
3
80012003
เปิดใช้งาน
4
80012004
ไม่เปิดใช้งาน
5
80012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
80012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
80012007
ไม่เปิดใช้งาน
8
80012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
80012009
ไม่เปิดใช้งาน
10
80012010
เปิดใช้งาน
11
80012011
เปิดใช้งาน
12
80012012
ไม่เปิดใช้งาน
13
80012013
เปิดใช้งาน
14
80012014
ไม่เปิดใช้งาน
15
80012015
เปิดใช้งาน
16
80022001
ไม่เปิดใช้งาน
17
80022003
ไม่เปิดใช้งาน
18
80022004
เปิดใช้งาน
19
80022005
ไม่เปิดใช้งาน
20
80022006
ไม่เปิดใช้งาน
21
80022007
ไม่เปิดใช้งาน
22
80022008
ไม่เปิดใช้งาน
23
80022009
เปิดใช้งาน
24
80022010
ไม่เปิดใช้งาน
25
80022015
เปิดใช้งาน
26
80022016
เปิดใช้งาน
27
80022017
ไม่เปิดใช้งาน
28
80022018
เปิดใช้งาน
29
80022019
เปิดใช้งาน
30
80022020
เปิดใช้งาน
31
80022021
เปิดใช้งาน
32
80022022
เปิดใช้งาน
33
80022023
เปิดใช้งาน
34
80022024
เปิดใช้งาน
35
80032001
ไม่เปิดใช้งาน
36
80032002
ไม่เปิดใช้งาน
37
80032003
เปิดใช้งาน
38
80032004
เปิดใช้งาน
39
80032005
ไม่เปิดใช้งาน
40
80032006
ไม่เปิดใช้งาน
41
80032007
ไม่เปิดใช้งาน
42
80032008
เปิดใช้งาน
43
80032009
ไม่เปิดใช้งาน
44
80032012
เปิดใช้งาน
45
80032013
ไม่เปิดใช้งาน
46
80032014
ไม่เปิดใช้งาน
47
80032015
ไม่เปิดใช้งาน
48
80032016
เปิดใช้งาน
49
80032017
เปิดใช้งาน
50
80032018
เปิดใช้งาน
51
80032019
ไม่เปิดใช้งาน
52
80032020
ไม่เปิดใช้งาน
53
80032021
ไม่เปิดใช้งาน
54
80032022
เปิดใช้งาน
55
80032023
ไม่เปิดใช้งาน
56
80032024
เปิดใช้งาน
57
80032025
เปิดใช้งาน
58
80032026
เปิดใช้งาน
59
80042001
ไม่เปิดใช้งาน
60
80042002
ไม่เปิดใช้งาน
61
80042003
ไม่เปิดใช้งาน
62
80042004
ไม่เปิดใช้งาน
63
80042005
ไม่เปิดใช้งาน
64
80042006
ไม่เปิดใช้งาน
65
80042007
เปิดใช้งาน
66
80042008
เปิดใช้งาน
67
80042009
เปิดใช้งาน
68
80042010
ไม่เปิดใช้งาน
69
80042011
ไม่เปิดใช้งาน
70
80042012
เปิดใช้งาน
71
80042013
ไม่เปิดใช้งาน
72
93012001
ไม่เปิดใช้งาน
73
93012002
เปิดใช้งาน
74
93012003
เปิดใช้งาน
75
93012004
เปิดใช้งาน
76
93012005
ไม่เปิดใช้งาน
77
93012006
เปิดใช้งาน
78
93012008
ไม่เปิดใช้งาน
79
93012009
ไม่เปิดใช้งาน
80
93012010
เปิดใช้งาน
81
93012011
เปิดใช้งาน
82
93012012
ไม่เปิดใช้งาน
83
93012013
เปิดใช้งาน
84
93012014
เปิดใช้งาน
85
93012015
ไม่เปิดใช้งาน
86
93012016
เปิดใช้งาน
87
93012017
ไม่เปิดใช้งาน
88
93012018
ไม่เปิดใช้งาน
89
93012019
เปิดใช้งาน
90
93012020
ไม่เปิดใช้งาน
91
93012021
ไม่เปิดใช้งาน
92
93012022
ไม่เปิดใช้งาน
93
93012023
เปิดใช้งาน
94
93012024
เปิดใช้งาน
95
93012025
ไม่เปิดใช้งาน
96
93012026
เปิดใช้งาน
97
93012027
ไม่เปิดใช้งาน
98
93012028
เปิดใช้งาน