หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
80012001
เบญจมราชูทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
2
80012002
กัลยาณีศรีธรรมราช
ไม่เปิดใช้งาน
3
80012003
ปากพูน
เปิดใช้งาน
4
80012004
เมืองนครศรีธรรมราช
ไม่เปิดใช้งาน
5
80012005
โยธินบำรุง
เปิดใช้งาน
6
80012006
ตรีนิมิตรวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
7
80012007
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
8
80012008
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เปิดใช้งาน
9
80012009
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ไม่เปิดใช้งาน
10
80012010
ขุนทะเลวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
11
80012011
เฉลิมราชประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
12
80012012
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ไม่เปิดใช้งาน
13
80012013
พระพรหมพิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
14
80012014
ทางพูนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
15
80012015
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ไม่เปิดใช้งาน
16
80022001
ฉวางรัชดาภิเษก
เปิดใช้งาน
17
80022003
ละอายพิทยานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
18
80022004
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
19
80022005
นางเอื้อยวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
20
80022006
ทุ่งสง
เปิดใช้งาน
21
80022007
สตรีทุ่งสง
เปิดใช้งาน
22
80022008
ทุ่งสงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
23
80022009
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
24
80022010
ก้างปลาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
25
80022015
นาบอน
เปิดใช้งาน
26
80022016
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
27
80022017
กรุงหยันวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
28
80022018
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ไม่เปิดใช้งาน
29
80022019
เสม็ดจวนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
80022020
ทุ่งสังพิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
80022021
บางขันวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
32
80022022
วังหินวิทยาคม
เปิดใช้งาน
33
80022023
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
34
80022024
ช้างกลางประชานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
35
80032001
เชียรใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
36
80032002
วิเชียรประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
37
80032003
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
38
80032004
ธัญญาวดีศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
39
80032005
ชะอวด
เปิดใช้งาน
40
80032006
ชะอวดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
41
80032007
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ไม่เปิดใช้งาน
42
80032008
ขอนหาดประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
43
80032009
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
44
80032012
ปากพนัง
เปิดใช้งาน
45
80032013
โศภนคณาภรณ์
เปิดใช้งาน
46
80032014
อินทร์ธานีวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
47
80032015
สตรีปากพนัง
ไม่เปิดใช้งาน
48
80032016
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
เปิดใช้งาน
49
80032017
คีรีราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
50
80032018
ควนเกยสุทธิวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
51
80032019
เสาธงวิทยา
เปิดใช้งาน
52
80032020
ตระพังพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
53
80032021
หัวไทรบำรุงราษฎร์
เปิดใช้งาน
54
80032022
แหลมราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
55
80032023
นพคุณประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
56
80032024
ทรายขาววิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
57
80032025
เขาพังไกร
เปิดใช้งาน
58
80032026
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
59
80042001
พรหมคีรีพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
60
80042002
บ้านเกาะวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
61
80042003
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
62
80042004
โมคลานประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
63
80042005
สระแก้วรัตนวิทย์
เปิดใช้งาน
64
80042006
สิชลคุณาธารวิทยา
เปิดใช้งาน
65
80042007
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
66
80042008
สิชลประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
67
80042009
เทพราชพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
68
80042010
ขนอมพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
69
80042011
ท้องเนียนคณาภิบาล
เปิดใช้งาน
70
80042012
คงคาประชารักษ์
เปิดใช้งาน
71
80042013
นบพิตำวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
72
93012001
พัทลุง
เปิดใช้งาน
73
93012002
พัทลุงพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
74
93012003
พรหมพินิตชัยบุรี
เปิดใช้งาน
75
93012004
ประภัสสรรังสิต
เปิดใช้งาน
76
93012005
วชิรธรรมสถิต
เปิดใช้งาน
77
93012006
สตรีพัทลุง
เปิดใช้งาน
78
93012008
กงหราพิชากร
ไม่เปิดใช้งาน
79
93012009
ชะรัดชนูปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
80
93012010
หานโพธิ์พิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
81
93012011
ประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
82
93012012
ตะโหมด
ไม่เปิดใช้งาน
83
93012013
ควนขนุน
เปิดใช้งาน
84
93012014
พนางตุง
เปิดใช้งาน
85
93012015
ดอนศาลานำวิทยา
เปิดใช้งาน
86
93012016
ปัญญาวุธ
เปิดใช้งาน
87
93012017
ควนพระสาครินทร์
ไม่เปิดใช้งาน
88
93012018
ปากพะยูนพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
89
93012019
หารเทารังสีประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
90
93012020
ศรีบรรพตพิทยาคม
เปิดใช้งาน
91
93012021
ตะแพนพิทยา
เปิดใช้งาน
92
93012022
ป่าบอนพิทยาคม
เปิดใช้งาน
93
93012023
บางแก้วพิทยาคม
เปิดใช้งาน
94
93012024
ป่าพะยอมพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
95
93012025
นิคมควนขนุนวิทยา
เปิดใช้งาน
96
93012026
เขาชัยสน
เปิดใช้งาน
97
93012027
นาขยาดวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
98
93012028
อุดมวิทยายน
เปิดใช้งาน