หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
82012001
เกาะยาววิทยา
เปิดใช้งาน
2
82012002
กะปงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
3
82012003
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
4
82012004
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
5
82012005
ทุ่งโพธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
6
82012006
ดีบุกพังงาวิทยายน
ไม่เปิดใช้งาน
7
82012007
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
เปิดใช้งาน
8
82012008
สตรีพังงา
ไม่เปิดใช้งาน
9
82012009
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ไม่เปิดใช้งาน
10
82012010
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
82012011
ทับปุดวิทยา
เปิดใช้งาน
12
82012012
ท้ายเหมืองวิทยา
เปิดใช้งาน
13
82012013
ทุ่งมะพร้าววิทยา
เปิดใช้งาน
14
83012001
ภูเก็ตวิทยาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
15
83012002
สตรีภูเก็ต
ไม่เปิดใช้งาน
16
83012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดใช้งาน
17
83012004
กะทู้วิทยา
เปิดใช้งาน
18
83012005
เมืองถลาง
เปิดใช้งาน
19
83012006
เชิงทะเลวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
20
83012007
วีรสตรีอนุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
21
85012001
พิชัยรัตนาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
22
85012002
สตรีระนอง
ไม่เปิดใช้งาน
23
85012004
ละอุ่นวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
24
85012005
กะเปอร์วิทยา
เปิดใช้งาน
25
85012006
กระบุรีวิทยา
เปิดใช้งาน
26
85012007
ปากจั่นวิทยา
เปิดใช้งาน
27
85012008
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน