หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
94012001
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เปิดใช้งาน
2
94012002
เดชะปัตตนยานุกูล
เปิดใช้งาน
3
94012003
ท่าข้ามวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
4
94012004
วุฒิชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
5
94012005
สายบุรี(แจ้งประชาคาร)
เปิดใช้งาน
6
94012006
ไม้แก่นกิตติวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
7
94012007
สุวรรณไพบูลย์
เปิดใช้งาน
8
94012008
วังกะพ้อพิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
94022001
ราชมุนีรังสฤษฏ์
ไม่เปิดใช้งาน
10
94022002
โพธิ์คีรีราชศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
11
94022003
ปทุมคงคาอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
12
94022004
ยาบีบรรณวิทย์
เปิดใช้งาน
13
94022005
ศิริราษฏร์สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
14
94022006
ทุ่งยางแดงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
15
94022007
ประตูโพธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
16
94022008
สะนอพิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
94022009
แม่ลานวิทยา
เปิดใช้งาน
18
95012001
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
เปิดใช้งาน
19
95012002
รามันห์ศิริวิทย์
เปิดใช้งาน
20
95012004
คณะราษฎรบำรุง ๒
ไม่เปิดใช้งาน
21
95012005
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ไม่เปิดใช้งาน
22
95012006
สตรียะลา
เปิดใช้งาน
23
95022001
เบตง วีระราษฎร์ประสาน
เปิดใช้งาน
24
95022002
จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
25
95022003
บันนังสตาวิทยา
เปิดใช้งาน
26
95022004
ธารโตวัฑฒนวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
27
95022005
ยะหาศิรยานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
28
95022006
กาบังพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
29
95022007
นิคมพัฒนวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
30
96012001
นราธิวาส
เปิดใช้งาน
31
96012002
นราสิกขาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
32
96012003
เฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอ
เปิดใช้งาน
33
96012004
บาเจาะ
เปิดใช้งาน
34
96012005
ร่มเกล้า
เปิดใช้งาน
35
96012006
ตันหยงมัส
เปิดใช้งาน
36
96012007
รือเสาะชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
37
96012008
เรียงราษฏร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
38
96012009
ศรีวารินทร์
ไม่เปิดใช้งาน
39
96022001
ตากใบ
เปิดใช้งาน
40
96022002
เวียงสุวรรณวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
41
96022004
สุคิรินวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
42
96022005
สุไหงโกลก
ไม่เปิดใช้งาน
43
96022006
ธัญธารวิทยา
เปิดใช้งาน
44
96022007
มัธยมสุไหงปาดี
เปิดใช้งาน
45
96022008
สวนพระยาวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
46
96022010
บูกิตประชาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน