หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เลย-หนองบัวลําภู
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
เปิดใช้งาน
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดใช้งาน
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
เปิดใช้งาน
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
เปิดใช้งาน
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
เปิดใช้งาน
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
เปิดใช้งาน
18
39022005
นาแกวิทยา
เปิดใช้งาน
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
22
42012001
เลยพิทยาคม
เปิดใช้งาน
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
เปิดใช้งาน
24
42012003
นาอ้อวิทยา
เปิดใช้งาน
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
26
42012005
นาด้วงวิทยา
เปิดใช้งาน
27
42012006
เชียงคาน
เปิดใช้งาน
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
42012009
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
เปิดใช้งาน
31
42012010
ปากชมวิทยา
เปิดใช้งาน
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
เปิดใช้งาน
33
42012012
คอนสาวิทยา
เปิดใช้งาน
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
เปิดใช้งาน
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
เปิดใช้งาน
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
เปิดใช้งาน
37
42012016
นาแห้ววิทยา
เปิดใช้งาน
38
42012017
ภูเรือวิทยา
เปิดใช้งาน
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
เปิดใช้งาน
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
เปิดใช้งาน
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
เปิดใช้งาน
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
เปิดใช้งาน
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
เปิดใช้งาน
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
เปิดใช้งาน
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
เปิดใช้งาน
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
เปิดใช้งาน
49
42022013
เซไลวิทยาคม
เปิดใช้งาน
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
เปิดใช้งาน
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
เปิดใช้งาน